Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Centrum Katowic

 

Czas czytania: ~16 min


centrum katowic

 

c5eRZxEHBxeQXp6KPVueuqyBw9LD6qzIRs9Xec1Z1cIj7Cxbz2GLrzewNoTV_konior4.jpg
„Miasto w swym wypracowanym przez wieki kształcie, jest równie istotnym środowiskiem człowieka, co środowisko naturalne” „Istotą miasta jest kreowanie wszelakich form spotykania się ludzi, tworzenia przestrzeni dla ich aktywności i wypoczynku”. Cechami miasta są jedność i różnorodność „W jedności jest miejsce na różnorodność. Różnorodność jest funkcją demokratycznego wyboru miejsca i sposobu życia.” „Pluralizm nie musi być rozumiany jako mieszanina stylów, lecz jako szacunek dla różnic.” „Postęp dokonuje się dzięki modyfikowaniu tradycji, czyli poprzez rozwiązywanie doraźnych problemów metodą prób i błędów a nie w wyniku przerwania ciągłości i odrzuceniu przeszłych dokonań.” „Trzeba odrzucić stereotypy dominujące w urbanistyce i architekturze w celu budowy nie tylko nowego, modnego i wspaniałego – a przede wszystkim ludzkiego świata” „Procesy restrukturyzacyjne prowadzą nieuchronnie do nowej rzeczywistości , dla której kluczowym pojęciem staje się „jakość”- przede wszystkim jakość życia mieszkańców poprzez jakość otaczającej przestrzeni.” „Cechą dużego miasta jest gęstość tkanki.” I. s t a n o b e c n y__________________________________ Układ urbanistyczny 1. W centrum Katowic w krótkiej jego historii zaistniało zjawisko niemal całkowitego wydzielenia kilku stref urbanistycznych, zupełnie odmiennych obszarów miasta, „opozycyjnych typologii przestrzennych determinujących odbiór, użytkowanie, percepcję przestrzeni”, a co gorsza rodzaj i „sposób zachowań”. Najostrzej różnice zarysowały się po okresie lat 70-tych. Wtedy nastąpiło całkowite zerwanie z tradycją, brak kontynuacji, całkowicie odmienne podejście do budowy miasta. Swobodnie i niezależnie kształtowana zabudowa, nie rzadko o wysokich walorach architektonicznych, jednak pozbawiona kontekstualnego pojmowania przestrzeni, zróżnicowanej funkcji, odpowiedniej jakości, możliwości zmian funkcjonalnych szybko ulega erozji. To skutkuje brakiem synergicznej tkanki miejskiej. Z tamtego okresu pochodzi przeskalowana w swoich rozmiarach Aleja Korfantego i jej zachodnia zabudowa. Całość a raczej jej brak nie spełnia standardów centrum metropolitarnego miasta. W południowej części centrum mamy do czynienia z klasyczną strukturą urbanistyczną ulic i placów wypełnionych gęstą zabudową kwartałową. Mimo tego w historycznej tkance ścisłego centrum również znajdują się obiekty, których wielkość i kształt pomija aspekt skali i kontekstu sąsiedniej zabudowy. Szczególnie obiekty takie jak Dom Prasy i Zenit mające w swym zamyśle tworzyć ramy dla megaprzestrzeni Al. Korfantego nie wytrzymują próby czasu. 2. Obszar centralny, rejon Rawy jest najniżej położonym fragmentem miasta ok.264 m npm stąd niezwykle ważne jest kształtowanie sylwety miasta oglądanej z wielu perspektyw znacznie wyżej położonych punktów widokowych. 3. W centrum znajdują się spore rezerwy terenu dające się bez trudu adaptować na przestrzenie publiczne lub pod nową zabudowę. 4. Szkielet urbanistyczny Centrum, kształtują dwie, główne osie kompozycyjne o zasadniczym historycznym, przestrzennym i krajobrazowym znaczeniu: - oś północ – południe, na jej zamknięciach znajdują się Archikatedra Chrystusa Króla i gmach Hali Widowiskowo Sportowej „Spodek” - oś wschód – zachód, od Placu Wolności przez ul. 3-go maja, Rynek, do końca ul. Warszawskiej. 5. Można wyodrębnić następujące bramy centrum: - bramy północne - Al. Korfantego i Rondo Gen. Ziętka - ul. Sokolska, gmach Banku Śląskiego i budynek HPR - brama zachodnia - ul. Chorzowska, rejon budynku Chorzowska 50 - brama wschodnia - rondo gen Ziętka, Superjednostka i budynek DOKP - brama południowa – ul. Kościuszki z wieżowcem ALTUS na zamknięciu 6. Istotne w panoramie miasta są jego dominanty. Dominantą kompozycyjną jest Archikatedra położona w najwyższym punkcie miasta po jego południowej stronie. Nową dominantą jest obecnie budynek ALTUS, najwyższy obiekt na Śląsku, z racji skali i centralnego położenia zamykający osie widokowe wielu znaczących ulic w mieście. W Katowicach znajduje się szereg budynków wysokich górujących nad sylwetą miasta: Stalexport, DOKP, HPR-owiec, Superjednostka, Ślizgowiec i inne. Dominantę stanowi również pomnik Powstań Śląskich Nowymi elementami w krajobrazie są półkopóła na rondzie i kładka- struna nad DTŚ. 7. Bardzo duże przeobrażenie w zakresie inwestycji drogowych zmieniają zasadniczo układ komunikacyjny miasta. Nowa sytuacja odciąży centrum z ruchu tranzytowego otwierając perspektywy procesu rewitalizacji śródmieścia. II. cele__________________________________ społeczne.... - przywrócenie rangi centrum w kategoriach socjalno – społecznych - przywrócenie poczucia identyfikacji i tożsamości - atrakcyjne miejsce zamieszkania - zogniskowanie życia mieszkańców i gości - atrakcyjne miejsce spędzania czasu: kultura, edukacja, rozrywka, sport, wypoczynek - akceptacja społeczna działań w centrum urbanistyczne... - kreowanie nowoczesnego i dynamicznego centrum miasta o cechach metropolitalnych - oś rynek rondo musi „poprzez przekształcenia istniejącej tkanki, kompleksowe integralne rozwiązania, wykreować bogatą, wielowątkową , atrakcyjną przestrzeń publiczną, będącą wizytówką , znakiem rozpoznawczym, symbolem Katowic i aglomeracji Śląskiej.” - realizacja powiązań przestrzennych, kompozycyjnych ( stare nowe części miasta) - zwiększyć koncentrację zabudowy - umożliwić etapowanie - uwzględnić skomplikowaną strukturę własnościową i poprzez wdrożenie metod i strategii urealnić koncepcję - redefinicja przypadkowych związków, relacji oraz harmonijne powiązanie z zabudową kwartałową w południowej części centrum - przyjęcie jako obowiązujące rozwiązań laureatów konkursu w rejonie ul Dworcowej, św. Jana i Pocztowej. - wykreowanie przestrzeni publicznych placów, ciągów pieszych, promenad, wnętrz publicznych, urbanistycznych i architektonicznych - kreowanie jakości przestrzeni, indywidualnej rangi i charakteru, symbolicznego znaczenia genius loci.. - identyfikacja miejsc poprzez zróżnicowanie idei urbanistycznej architektoniczne... - ochrona, zachowanie, rewitalizacja cennej zabudowy Katowic - wskazanie metod i sposobów na rewitalizację istniejącej tkanki - sprawdzenie potencjału inwestycyjnego : gdzie i w jakiej skali można budować?.. - zagęszczenie tkanki o odpowiedniej skali i jakości - kreowanie charakteru zabudowy identyfikowalnej, łatwej do rozpoznania i nazwania przez mieszkańców funkcjonalne... - powiązanie i zróżnicowanie funkcji - koncentracja funkcji i wskazanie różnorodnych możliwości - wzbogacenie oferty programowej o znaczeniu lokalnym i ale również ponadregionalnym - wzmocnienie znaczenia rzeki Rawy i zieleni w centrum - wykorzystanie rangi i znaczenia SPODKA dla ożywienia przestrzeni miejskiej komunikacyjne... - przesądzenia w postaci i będącego na ukończeniu nowego układu drogowego w obszarze Śródmieścia dla ruchu tranzytowego, wyznaczającego zewnętrzną obsługę obszaru centralnego. - obowiązujące przesądzenia przebiegu tras w obrębie ronda - obniżanie natężenia ruchu w obszarze centralnym - uporządkowanie ruchu w centrum miasta - brak ruchu tranzytowego, brak ulic o charakterze ponadlokalnym, drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe, ciągi pieszo- jezdne, i piesze. - zmniejszenie przeskalowanych traktów komunikacyjnych, szczególnie al. Korfantego z trakcją tramwajową w osi, ( dziś szerokość ok. 75m - to więcej niż Champs-Élysées) - przesądzenia z pracy laureatów konkursu na rejon ul. Dworcowej - Zintegrowany System Transportu Publicznego - wskazanie miejsc parkingowych ( parkingi w ramach nowych inwestycji komercyjnych i publicznych) - sugestie propozycje korekt, lokalizacji linii tramwajowych. - trasy rowerowe - ciągi piesze III. proponowane rozwiązania przestrzenne w strefie A________________________ Urbanistyka 1. Kreowanie całości w przestrzeni centrum 2. Kreowanie przestrzeni publicznych i ciągów pieszych 3. Dogęszczenie zabudowy w miejscach pustych, nieużytkowanych lub użytkowanych funkcją nieadekwatną do rangi miejsca. 4. Liczne powiązania kompozycyjne 5. Campus Uniwersytetu Śląskiego jest strategicznym obszarem dla przestrzeni Śródmieścia. Będzie stanowił połączenie ścisłego Centrum z obszarem przyszłego Muzeum Śląskiego. Zachowując jego charakter i typologię uporządkowano przestrzenie pomiędzy budynkami, czyniąc czytelnym siatkę powiązań kompozycyjnych i funkcjonalnych. 6. Gruntowna rewitalizacja rzeki Rawy i jej sąsiedztwa - charakter bulwarowy, atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna w Śródmieściu. Architektura 1. Na teren Campusu przeniesiono Obecny Pałac Ślubów, traktując go jako obiekt ważny kulturowo, o wybitnych walorach architektonicznych jako atrakcja turystyczna z funkcją Muzeum Śląskiego Modernizmu. 2. Przedszkole z terenu parkowego obok pomnika Powstań Śląskich przeniesiono w strefę zieloną w okolice UŚ 3. Propozycja rozebiórki szkoły 1000- latkę i w jej miejsce postawić nową. 4. Uzupełniono zabudowę obecnego Placu Dworca Autobusowego z zachowaniem funkcji jw. o znaczeniu regionalnym. 5.W miejsce obecnego hotelu Silesia i na Placu Synagogi zaproponowano nową zabudowę. 6. Wskazano możliwości inwestycyjne w postaci nadbudowy lub rozbudowy obiektów istniejących. Funkcja 1. Nowa zabudowa mieszkaniowa w rejonie UŚ : apartamenty nad Rawą i mieszkania akademickie obok Wydziału Fizyki 2. Zintegrowany system transportu w rejonie dworca PKP 3. Korekty układu transportowego i obsługi komunikacyjne, parkowanie w mieście. IV. proponowane przekształcenia w strefie B__________________________ IV.1 OŚ MIASTA – OŚ CENTRUM Obecny rejon Alei Korfantego 1. k r ę g o s ł u p - czytelny i wyraźny znak, element krystalizujący przestrzeń ścisłego Centrum Miasta. Wypełnia miejską pustkę i łączy kompozycyjnie i funkcjonalnie dwie węzłowe przestrzenie: rynek i rondo oraz dwie rozcięte części miasta: wschodnią z Uniwersytetem i Zachodnią w rejonie ul Sokolskiej. Całość zyskuje nowe, wielowątkowe oblicze. 2. w y g o d n a u l i c a - Aleja Korfantego wraca do dawnej lokalizacji, skali i proporcji z ruchem w obu kierunkach i zintegrowanym transportem publicznym po środku. Autobus porusza się w strefie torów tramwajowych. W ciągu ulicy znajdują się wjazdy i wyjazdy z parkingów. 3. s a l o n m i a s t a (od strony zachodniej, równolegle z obecną zabudową z lat 70-tych) – pasaż pieszy z atrakcyjną przestrzenią publiczną dający możliwości wszelkich form aktywności, pozbawiony ruchu kołowego i transportu publicznego. Pasaż pieszy będzie wygodną i atrakcyjną trasą poznania miasta,jego dynamicznego charakteru, korzystania z jego atrakcji, odwiedzania różnorakich miejsc od dworca PKP do Spodka. 4. najwyższej jakości zabudowa (pomiędzy dwoma, półotwartymi wnętrzami: Al. Korfantego i promenadą powstanie nowa, o centrotwórczym, zróżnicowanym programie. Proponujemy projektowanie poszczególnych obiektów powierzyć najlepszym światowym architektom, czyniąc z tej pierzei aleję różnorakich, wybitnych propozycji architektonicznych zrealizowanych w ramach ściśle określonych założeń urbanistycznych, (zarówno w skali, proporcjach jak i zastosowanych materiach) Umieszczone w nowej zabudowie funkcje mają świadczyć o dynamicznym, nowoczesnym, przyjaznym ludziom mieście, jego potencjale i możliwościach. 5. Nowa, liniowo kształtowana zabudowa w rejonie rynku nabiera jeszcze jednego, ważnego znaczenia: definiuje charakter placu, tworzy pierzeje i wypełnia znaczącą funkcją. Proponujemy przy rynku umieścić następujące dwa obiekty: - ratusz z centrum kultury i promocji miasta, tworzący zespół z adaptowanym (obniżonym o 2 kondygnacje) Domem Prasy i połączonym przewiązką z gmachem Urzędu Miasta (Rynek 13). Obiekt wypełnia lukę w zabudowie placu, poprawia proporcje miejsca (przeskalowana zabudowa po wschodniej i zachodniej stronie) - teatr muzyczny i scena kameralna, obiekt wolnostojący domyka przestrzeń rynku lecz nie zamyka jej w kieunku płn: zachowuje oś widokową w kierunku Spodka i Koszutki. Dopełnia kompozycję ul. Skośnej. Oba obiekty są obsługiwane komunikacynie z poziomu parkingów podziemnych pod rynkiem i reprezentacyjnie z poziomu rynku. IV.2 MIEJSKIE PLACE Wzdłuż kreowanego kręgosłupa krystalizują się najważniejsze przestrzenie publiczne miasta , place – cele. Plac pierwszy W zbliżonym do pierwotnego w kształcie i skali ( 1883-1941) Rynek Główny o prestiżowym charakterze z nową zabudową ratusza i teatru muzyczny, które stanowią kulminacją jego przestrzeni. Do placu przylegają dwie przestrzenie- „kieszenie”, uzupełniające funkcję placu i zachowujące otwarcia perspektywiczne w kierunkach płn. płd. Wypełnione drzewami stanowią enklawę rekreacji i wypoczynku. Na rynku znajdują się dwie fontanny, wodne kaskady, w osi dwóch znaczących budynków: Teatru i Skarbka. Ważnym elementem będzie info tower z platformą widokową pozwalającą na bieżąco śledzić zmiany w centrum. Plac drugi Pozostawiona spacja w zabudowie, pomiędzy ratuszem, zenitem i budynkiem UM to Rynek Kwiatowy, nawiązuje do dzisiejszej funkcji w pobliżu. Plac trzeci Plac Obrońców Katowic z jego węzłowym charakterem pozwolił rozwiązać przekątniowo wygodne, niezależne przejście z promenady do rynku i kontynuując przebieg ulicy Skośnej przeprowadzić ruch kołowy ( w tym tramwaje ) z zachodniej na wschodnia stronę. Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrzeń przed dzisiejszym Muzeum Śląskim jest ciekawą, wielopłaszczyznową przestrzenią ruchu, wzbogaconą pieszym przejściem górą i zejściami do podziemnych parkingów. W strefie owalnego przejścia znajduje się odkryty fragment koryta Rawy i przeniesiony z obszaru placu Pomnik Obrońców Katowic. Zabudowa lat 70-tych. Pragniemy zachować obiekty z tamtej epoki, świadczące o historii młodego miasta. Należy jednak poddać je modyfikacjom. Celem jest ich rewitalizacjai wpisanie w nową strukturę, wykreowanie wartościowej przestrzeni, która adaptując poszczególne obiekty i łącząc całe założenie szklanym, 3 kondygnacyjnym korpusem, daje nową jakość: możliwość kolejnej atrakcyjnej, tym razem całorocznej przestrzeni: galerii autentycznie miejskiej z handlem, usługami rozrywką, kulturą i sztuką (zachowanie BWA) Superjednostka po gruntownej przebudowie będzie mieścić supeapartamenty z wewnętrznymi ogrodami. Nowe dominanty Promenada od strony rynku domknięta jest ratuszem i wyniosłym masztem. Po stronie południowej jej kulminację stanowi intensywna zabudowa wysoka z wieżowym budynkiem komercyjnym oraz bramą nazwaną „Wieżą Światła’. Kompleks budynków będzie stanowił bramę wjazdową do centrum oraz właściwy w skali i pozbawiony skojarzeń kontrapunkt dla Spodka i DOKP. Charakterystyczny obiekt Centrum Sportu z apartamentami połączony Mostem Milenijnym Nowe funkcje W ramach proponowanego programu w przedstawionej koncepcji znalazły się takie funkcje jak: Centrum Sortu, Mediateka , Centrum Nauki Eksploratorium z Parkiem Odkrywców, szkoła języków i szkoła tańca, kaplica, Większość obiektów posiada co najmniej dwie różne funkcje dla uzyskania wielorakiej , zróżnicowanej przestrzeni miejskiej. Ważnym elementem ożywiającym centrum jest wprowadzenie do nowych obiektów funkcji biurowej, usługowej , handlowej, gastronomicznej, a nadto funkcji mieszkaniowej. Most Milenijny łączy górą ALTUS z Centrum Sportu i Galeriami w osi miasta. Natura i kultura Znaczenie rzeki w przestrzeni miasta jest oczywiste. Rzeka Rawa musi zostać przywrócona miastu i jej mieszkańcom. System zieleni w mieście z miejscami do odpoczynku, poprzez zagospodarowanie kolejnych przestrzeni publicznych wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni i życia w mieście. Miejscem szczególnym jest Park Odkrywców. IV.3 OBSŁUGA TRANSPORTOWA 1. Przestrzeń centrum pozbawiona jest ruchu tranzytowego. 2. Wszystkie istniejące i projektowane obiekty mają dogodny dojazd. 3. Rozmieszczone równomiernie w obszarze centrum parkingi podziemne w ramach budowy nowych kubatur (w tym najważniejsze pod rynkiem i pod Al. Korfantego) uzupełnione parkowaniem przy drogach zapewniają wystarczającą ilość miejsc dla obsługi centrum. 4. Kluczowa kwestia transportu publicznego: tramwaje w centrum traktujemy jako nieodzowne. Są integralnym elementem miejskiego krajobrazu, umożliwiają sprawne przemieszczanie, czynią centrum łatwo dostępnym. Przy obecnym zainwestowaniu miasta dość odległą , choć realną wydaje się możliwość przeniesienia linii tramwajowej wsch- zach na torowisko i dokończenie przerwanej inwestycji KRR. oraz przeprowadzenie tunelem linii w kierunku Pl. Miarki na przedłużeniu ul. Pocztowej ( trudne z uwagi na różnice wysokości, ale możliwe...) Dlatego wspomniane inwestycje wydają się dość odległe w czasie i w pracy konkursowej potraktowane są hipotetycznie. Na rynku pozostaje skrzyżowanie linii tramwajowych. Ich przebieg został znacząco skorygowany, dla wygospodarowania wolnej powierzchni placu, a wpływ załagodzony (część torowiska znajduje się w płaszczyźnie tafli wody (duża fontanna na rynku) 5. Tunel pod rynkiem ma usprawnić połączenie wschód – zachód i ułatwić dostęp do parkingów dla funkcji administracji i kultury przy placu. 6. Zachowuje się unikalną hale nowego dworca. Plac Szewczyka częściowo zabudowany nową kubaturą, wewnątrz której znajdować się będzie dworzec autobusowy a raczej wielostanowiskowy przystanek autobusów sieci lokalnej, handel, gastronomia, hotel, i przestrzeń biurowa. V. podział przedsięwzięcia na zadania i kolejność realizacji__________________ Wyodrębniono 5 stref inwestycyjnych w obszarze ścisłego Centrum: 1. Rejon Rynku Głównego 2. Trakt ul. Korfantego 3. Przebudowa ściany zachodniej Al. Korfantego i nowe inwestycje 4. Obszar z Superjednostką 5. Zabudowa po wschodniej stronie ul. Korfantego z eksploratoruim Przedsięwzięcia w strefie centrum można podzielić na następujące systemy: 1. System infrastruktury 2. System przestrzeni publicznych 3. System zabudowy Ten podział wskazuje na kolejność realizacji. Podstawowym i pierwszorzędnym zagadnieniem jest zaprojektowanie i stopniowe realizowanie systemu infrastruktury (sieci, parkingi podziemne, drogi, ciągi piesze) zgodnie z trybem i możliwością uruchamiania kolejnych inwestycji, zarówno systemu przestrzeni publicznych jak i systemu zabudowy. Dla uzasadnionej, pilnie oczekiwanej przez społeczność lokalną przemiany w przestrzeni centralnej pierwszoplanowa wydaje się inwestycja w strefie rynku. Dalsze działania uzależnione są od pozyskanych środków inwestycyjnych oraz inwestorów w trybie PPP lub prywatnego kapitału. VI. strategia , metody i instrumenty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych_________ Cel: kontrolowany, poprzedzony kompleksowym planowaniem ruch inwestycyjny w Centrum realizowany w określonym czasie. STRATEGIA PRZEBUDOWY CENTRUM Przekształcenia miasta w skali założonej w pracy konkursowej to bardzo skomplikowana operacja logistyczna. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga powołania specjalnego organu (instytucji zarządzającej) podlegającego prezydentowi miasta. Organ taki, współpracujący z planistami, architektami, inżynierami, finansistami oraz specjalistami od przekształceń własnościowych i marketingu powinien mieć znaczną samodzielność i szeroki zakres kompetencji. Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć: 1. W zakresie prac przygotowawczych i działań formalno prawnych: - wprowadzenie istotnych korekt i zaleceń pokonkursowych - wdrożenie wskazanych i pożądanych przekształceń własnościowych dla realizacji proponowanej w pracy konkursowej – wykup, parcelacja, scalanie gruntów, regulacja stanu własnościowego działek itp. pod kątem planowanych inwestycji - doprowadzenie do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z zapisami zgodnymi z zatwierdzonym planem przekształceń - prowadzenie bieżących prac planistycznych uwzględniających konkretne przedsięwzięcia i konkretnych inwestorów - kodyfikacja budowlana miasta Katowice (KBMK), określająca standardy budowy w strefie centrum - pozyskanie źródeł finansowania przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, z możliwie szerokim wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE - zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego - przygotowanie procedur realizacji z podziałem na zadania finansowane ze środków publicznych, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz przez kapitał prywatny - organizowanie przetargów i nadzorowanie przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego - koordynacja i obsługa formalno - prawna poszczególnych zadań inwestycyjnych - zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego 2. W zakresie promocji: - pozyskanie przez miasto strategicznych partnerów do realizacji przedsięwzięć w centrum - prezentacja w mediach, na największych imprezach targowych przygotowanej oferty miasta w szerokim zakresie pól inwestycyjnych. - utworzenie specjalnej komórki informacyjno – doradczej do bieżącego kontaktu z potencjalnymi inwestorami 3. W zakresie zadań inwestycyjnych: - przebudowa ze środków publicznych uzbrojenia terenu pod kątem docelowych potrzeb - budowa w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (z inwestorami zainteresowanymi budowa obiektów kubaturowych) parkingów podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą - budowa obiektów publicznych - nadzorowanie realizacji obiektów komercyjnych
tn4n1QR3zvcmwCL8FUPVUNcwC9oyT7KrsVdBd660RGoo2SGvyHyN37JW3d5S_konior.jpg
VyjSWZ1ydwKGkTuZdsYMLuU7Kq7gZF672eRPyAAjc16GWck8QjHTaYfY0l4F_konior2.jpg
kQAp6NTNIlivs1h4DoDsGLkvz2AMlB0Zq7po4GWsFL84YaDd9Hv6M4S1Asqw_konior3.jpg

Brałeś udział w projekcie? Opowiedz nam swoją historię.

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Czarny dom w Józefowie
Czarny dom w Józefowie

Projekt jednorodzinnego domu w Józefowie przy ul. Orzechowej to nowoczesna realizacja, której autore ...

Warstwowe domy z drukarki 3D?
Warstwowe domy z drukarki 3D?

Wraz z pojawieniem się druku 3D powstała nadzieja, że ta działająca poprzez nakładanie materiałów, z ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Wnętrza
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera