Centrum Katowic - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Centrum Katowic

 

Czas czytania: ~16 min


centrum katowic

 

c5eRZxEHBxeQXp6KPVueuqyBw9LD6qzIRs9Xec1Z1cIj7Cxbz2GLrzewNoTV_konior4.jpg
„Miasto w swym wypracowanym przez wieki kształcie, jest równie istotnym środowiskiem człowieka, co środowisko naturalne” „Istotą miasta jest kreowanie wszelakich form spotykania się ludzi, tworzenia przestrzeni dla ich aktywności i wypoczynku”. Cechami miasta są jedność i różnorodność „W jedności jest miejsce na różnorodność. Różnorodność jest funkcją demokratycznego wyboru miejsca i sposobu życia.” „Pluralizm nie musi być rozumiany jako mieszanina stylów, lecz jako szacunek dla różnic.” „Postęp dokonuje się dzięki modyfikowaniu tradycji, czyli poprzez rozwiązywanie doraźnych problemów metodą prób i błędów a nie w wyniku przerwania ciągłości i odrzuceniu przeszłych dokonań.” „Trzeba odrzucić stereotypy dominujące w urbanistyce i architekturze w celu budowy nie tylko nowego, modnego i wspaniałego – a przede wszystkim ludzkiego świata” „Procesy restrukturyzacyjne prowadzą nieuchronnie do nowej rzeczywistości , dla której kluczowym pojęciem staje się „jakość”- przede wszystkim jakość życia mieszkańców poprzez jakość otaczającej przestrzeni.” „Cechą dużego miasta jest gęstość tkanki.” I. s t a n o b e c n y__________________________________ Układ urbanistyczny 1. W centrum Katowic w krótkiej jego historii zaistniało zjawisko niemal całkowitego wydzielenia kilku stref urbanistycznych, zupełnie odmiennych obszarów miasta, „opozycyjnych typologii przestrzennych determinujących odbiór, użytkowanie, percepcję przestrzeni”, a co gorsza rodzaj i „sposób zachowań”. Najostrzej różnice zarysowały się po okresie lat 70-tych. Wtedy nastąpiło całkowite zerwanie z tradycją, brak kontynuacji, całkowicie odmienne podejście do budowy miasta. Swobodnie i niezależnie kształtowana zabudowa, nie rzadko o wysokich walorach architektonicznych, jednak pozbawiona kontekstualnego pojmowania przestrzeni, zróżnicowanej funkcji, odpowiedniej jakości, możliwości zmian funkcjonalnych szybko ulega erozji. To skutkuje brakiem synergicznej tkanki miejskiej. Z tamtego okresu pochodzi przeskalowana w swoich rozmiarach Aleja Korfantego i jej zachodnia zabudowa. Całość a raczej jej brak nie spełnia standardów centrum metropolitarnego miasta. W południowej części centrum mamy do czynienia z klasyczną strukturą urbanistyczną ulic i placów wypełnionych gęstą zabudową kwartałową. Mimo tego w historycznej tkance ścisłego centrum również znajdują się obiekty, których wielkość i kształt pomija aspekt skali i kontekstu sąsiedniej zabudowy. Szczególnie obiekty takie jak Dom Prasy i Zenit mające w swym zamyśle tworzyć ramy dla megaprzestrzeni Al. Korfantego nie wytrzymują próby czasu. 2. Obszar centralny, rejon Rawy jest najniżej położonym fragmentem miasta ok.264 m npm stąd niezwykle ważne jest kształtowanie sylwety miasta oglądanej z wielu perspektyw znacznie wyżej położonych punktów widokowych. 3. W centrum znajdują się spore rezerwy terenu dające się bez trudu adaptować na przestrzenie publiczne lub pod nową zabudowę. 4. Szkielet urbanistyczny Centrum, kształtują dwie, główne osie kompozycyjne o zasadniczym historycznym, przestrzennym i krajobrazowym znaczeniu: - oś północ – południe, na jej zamknięciach znajdują się Archikatedra Chrystusa Króla i gmach Hali Widowiskowo Sportowej „Spodek” - oś wschód – zachód, od Placu Wolności przez ul. 3-go maja, Rynek, do końca ul. Warszawskiej. 5. Można wyodrębnić następujące bramy centrum: - bramy północne - Al. Korfantego i Rondo Gen. Ziętka - ul. Sokolska, gmach Banku Śląskiego i budynek HPR - brama zachodnia - ul. Chorzowska, rejon budynku Chorzowska 50 - brama wschodnia - rondo gen Ziętka, Superjednostka i budynek DOKP - brama południowa – ul. Kościuszki z wieżowcem ALTUS na zamknięciu 6. Istotne w panoramie miasta są jego dominanty. Dominantą kompozycyjną jest Archikatedra położona w najwyższym punkcie miasta po jego południowej stronie. Nową dominantą jest obecnie budynek ALTUS, najwyższy obiekt na Śląsku, z racji skali i centralnego położenia zamykający osie widokowe wielu znaczących ulic w mieście. W Katowicach znajduje się szereg budynków wysokich górujących nad sylwetą miasta: Stalexport, DOKP, HPR-owiec, Superjednostka, Ślizgowiec i inne. Dominantę stanowi również pomnik Powstań Śląskich Nowymi elementami w krajobrazie są półkopóła na rondzie i kładka- struna nad DTŚ. 7. Bardzo duże przeobrażenie w zakresie inwestycji drogowych zmieniają zasadniczo układ komunikacyjny miasta. Nowa sytuacja odciąży centrum z ruchu tranzytowego otwierając perspektywy procesu rewitalizacji śródmieścia. II. cele__________________________________ społeczne.... - przywrócenie rangi centrum w kategoriach socjalno – społecznych - przywrócenie poczucia identyfikacji i tożsamości - atrakcyjne miejsce zamieszkania - zogniskowanie życia mieszkańców i gości - atrakcyjne miejsce spędzania czasu: kultura, edukacja, rozrywka, sport, wypoczynek - akceptacja społeczna działań w centrum urbanistyczne... - kreowanie nowoczesnego i dynamicznego centrum miasta o cechach metropolitalnych - oś rynek rondo musi „poprzez przekształcenia istniejącej tkanki, kompleksowe integralne rozwiązania, wykreować bogatą, wielowątkową , atrakcyjną przestrzeń publiczną, będącą wizytówką , znakiem rozpoznawczym, symbolem Katowic i aglomeracji Śląskiej.” - realizacja powiązań przestrzennych, kompozycyjnych ( stare nowe części miasta) - zwiększyć koncentrację zabudowy - umożliwić etapowanie - uwzględnić skomplikowaną strukturę własnościową i poprzez wdrożenie metod i strategii urealnić koncepcję - redefinicja przypadkowych związków, relacji oraz harmonijne powiązanie z zabudową kwartałową w południowej części centrum - przyjęcie jako obowiązujące rozwiązań laureatów konkursu w rejonie ul Dworcowej, św. Jana i Pocztowej. - wykreowanie przestrzeni publicznych placów, ciągów pieszych, promenad, wnętrz publicznych, urbanistycznych i architektonicznych - kreowanie jakości przestrzeni, indywidualnej rangi i charakteru, symbolicznego znaczenia genius loci.. - identyfikacja miejsc poprzez zróżnicowanie idei urbanistycznej architektoniczne... - ochrona, zachowanie, rewitalizacja cennej zabudowy Katowic - wskazanie metod i sposobów na rewitalizację istniejącej tkanki - sprawdzenie potencjału inwestycyjnego : gdzie i w jakiej skali można budować?.. - zagęszczenie tkanki o odpowiedniej skali i jakości - kreowanie charakteru zabudowy identyfikowalnej, łatwej do rozpoznania i nazwania przez mieszkańców funkcjonalne... - powiązanie i zróżnicowanie funkcji - koncentracja funkcji i wskazanie różnorodnych możliwości - wzbogacenie oferty programowej o znaczeniu lokalnym i ale również ponadregionalnym - wzmocnienie znaczenia rzeki Rawy i zieleni w centrum - wykorzystanie rangi i znaczenia SPODKA dla ożywienia przestrzeni miejskiej komunikacyjne... - przesądzenia w postaci i będącego na ukończeniu nowego układu drogowego w obszarze Śródmieścia dla ruchu tranzytowego, wyznaczającego zewnętrzną obsługę obszaru centralnego. - obowiązujące przesądzenia przebiegu tras w obrębie ronda - obniżanie natężenia ruchu w obszarze centralnym - uporządkowanie ruchu w centrum miasta - brak ruchu tranzytowego, brak ulic o charakterze ponadlokalnym, drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe, ciągi pieszo- jezdne, i piesze. - zmniejszenie przeskalowanych traktów komunikacyjnych, szczególnie al. Korfantego z trakcją tramwajową w osi, ( dziś szerokość ok. 75m - to więcej niż Champs-Élysées) - przesądzenia z pracy laureatów konkursu na rejon ul. Dworcowej - Zintegrowany System Transportu Publicznego - wskazanie miejsc parkingowych ( parkingi w ramach nowych inwestycji komercyjnych i publicznych) - sugestie propozycje korekt, lokalizacji linii tramwajowych. - trasy rowerowe - ciągi piesze III. proponowane rozwiązania przestrzenne w strefie A________________________ Urbanistyka 1. Kreowanie całości w przestrzeni centrum 2. Kreowanie przestrzeni publicznych i ciągów pieszych 3. Dogęszczenie zabudowy w miejscach pustych, nieużytkowanych lub użytkowanych funkcją nieadekwatną do rangi miejsca. 4. Liczne powiązania kompozycyjne 5. Campus Uniwersytetu Śląskiego jest strategicznym obszarem dla przestrzeni Śródmieścia. Będzie stanowił połączenie ścisłego Centrum z obszarem przyszłego Muzeum Śląskiego. Zachowując jego charakter i typologię uporządkowano przestrzenie pomiędzy budynkami, czyniąc czytelnym siatkę powiązań kompozycyjnych i funkcjonalnych. 6. Gruntowna rewitalizacja rzeki Rawy i jej sąsiedztwa - charakter bulwarowy, atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna w Śródmieściu. Architektura 1. Na teren Campusu przeniesiono Obecny Pałac Ślubów, traktując go jako obiekt ważny kulturowo, o wybitnych walorach architektonicznych jako atrakcja turystyczna z funkcją Muzeum Śląskiego Modernizmu. 2. Przedszkole z terenu parkowego obok pomnika Powstań Śląskich przeniesiono w strefę zieloną w okolice UŚ 3. Propozycja rozebiórki szkoły 1000- latkę i w jej miejsce postawić nową. 4. Uzupełniono zabudowę obecnego Placu Dworca Autobusowego z zachowaniem funkcji jw. o znaczeniu regionalnym. 5.W miejsce obecnego hotelu Silesia i na Placu Synagogi zaproponowano nową zabudowę. 6. Wskazano możliwości inwestycyjne w postaci nadbudowy lub rozbudowy obiektów istniejących. Funkcja 1. Nowa zabudowa mieszkaniowa w rejonie UŚ : apartamenty nad Rawą i mieszkania akademickie obok Wydziału Fizyki 2. Zintegrowany system transportu w rejonie dworca PKP 3. Korekty układu transportowego i obsługi komunikacyjne, parkowanie w mieście. IV. proponowane przekształcenia w strefie B__________________________ IV.1 OŚ MIASTA – OŚ CENTRUM Obecny rejon Alei Korfantego 1. k r ę g o s ł u p - czytelny i wyraźny znak, element krystalizujący przestrzeń ścisłego Centrum Miasta. Wypełnia miejską pustkę i łączy kompozycyjnie i funkcjonalnie dwie węzłowe przestrzenie: rynek i rondo oraz dwie rozcięte części miasta: wschodnią z Uniwersytetem i Zachodnią w rejonie ul Sokolskiej. Całość zyskuje nowe, wielowątkowe oblicze. 2. w y g o d n a u l i c a - Aleja Korfantego wraca do dawnej lokalizacji, skali i proporcji z ruchem w obu kierunkach i zintegrowanym transportem publicznym po środku. Autobus porusza się w strefie torów tramwajowych. W ciągu ulicy znajdują się wjazdy i wyjazdy z parkingów. 3. s a l o n m i a s t a (od strony zachodniej, równolegle z obecną zabudową z lat 70-tych) – pasaż pieszy z atrakcyjną przestrzenią publiczną dający możliwości wszelkich form aktywności, pozbawiony ruchu kołowego i transportu publicznego. Pasaż pieszy będzie wygodną i atrakcyjną trasą poznania miasta,jego dynamicznego charakteru, korzystania z jego atrakcji, odwiedzania różnorakich miejsc od dworca PKP do Spodka. 4. najwyższej jakości zabudowa (pomiędzy dwoma, półotwartymi wnętrzami: Al. Korfantego i promenadą powstanie nowa, o centrotwórczym, zróżnicowanym programie. Proponujemy projektowanie poszczególnych obiektów powierzyć najlepszym światowym architektom, czyniąc z tej pierzei aleję różnorakich, wybitnych propozycji architektonicznych zrealizowanych w ramach ściśle określonych założeń urbanistycznych, (zarówno w skali, proporcjach jak i zastosowanych materiach) Umieszczone w nowej zabudowie funkcje mają świadczyć o dynamicznym, nowoczesnym, przyjaznym ludziom mieście, jego potencjale i możliwościach. 5. Nowa, liniowo kształtowana zabudowa w rejonie rynku nabiera jeszcze jednego, ważnego znaczenia: definiuje charakter placu, tworzy pierzeje i wypełnia znaczącą funkcją. Proponujemy przy rynku umieścić następujące dwa obiekty: - ratusz z centrum kultury i promocji miasta, tworzący zespół z adaptowanym (obniżonym o 2 kondygnacje) Domem Prasy i połączonym przewiązką z gmachem Urzędu Miasta (Rynek 13). Obiekt wypełnia lukę w zabudowie placu, poprawia proporcje miejsca (przeskalowana zabudowa po wschodniej i zachodniej stronie) - teatr muzyczny i scena kameralna, obiekt wolnostojący domyka przestrzeń rynku lecz nie zamyka jej w kieunku płn: zachowuje oś widokową w kierunku Spodka i Koszutki. Dopełnia kompozycję ul. Skośnej. Oba obiekty są obsługiwane komunikacynie z poziomu parkingów podziemnych pod rynkiem i reprezentacyjnie z poziomu rynku. IV.2 MIEJSKIE PLACE Wzdłuż kreowanego kręgosłupa krystalizują się najważniejsze przestrzenie publiczne miasta , place – cele. Plac pierwszy W zbliżonym do pierwotnego w kształcie i skali ( 1883-1941) Rynek Główny o prestiżowym charakterze z nową zabudową ratusza i teatru muzyczny, które stanowią kulminacją jego przestrzeni. Do placu przylegają dwie przestrzenie- „kieszenie”, uzupełniające funkcję placu i zachowujące otwarcia perspektywiczne w kierunkach płn. płd. Wypełnione drzewami stanowią enklawę rekreacji i wypoczynku. Na rynku znajdują się dwie fontanny, wodne kaskady, w osi dwóch znaczących budynków: Teatru i Skarbka. Ważnym elementem będzie info tower z platformą widokową pozwalającą na bieżąco śledzić zmiany w centrum. Plac drugi Pozostawiona spacja w zabudowie, pomiędzy ratuszem, zenitem i budynkiem UM to Rynek Kwiatowy, nawiązuje do dzisiejszej funkcji w pobliżu. Plac trzeci Plac Obrońców Katowic z jego węzłowym charakterem pozwolił rozwiązać przekątniowo wygodne, niezależne przejście z promenady do rynku i kontynuując przebieg ulicy Skośnej przeprowadzić ruch kołowy ( w tym tramwaje ) z zachodniej na wschodnia stronę. Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrzeń przed dzisiejszym Muzeum Śląskim jest ciekawą, wielopłaszczyznową przestrzenią ruchu, wzbogaconą pieszym przejściem górą i zejściami do podziemnych parkingów. W strefie owalnego przejścia znajduje się odkryty fragment koryta Rawy i przeniesiony z obszaru placu Pomnik Obrońców Katowic. Zabudowa lat 70-tych. Pragniemy zachować obiekty z tamtej epoki, świadczące o historii młodego miasta. Należy jednak poddać je modyfikacjom. Celem jest ich rewitalizacjai wpisanie w nową strukturę, wykreowanie wartościowej przestrzeni, która adaptując poszczególne obiekty i łącząc całe założenie szklanym, 3 kondygnacyjnym korpusem, daje nową jakość: możliwość kolejnej atrakcyjnej, tym razem całorocznej przestrzeni: galerii autentycznie miejskiej z handlem, usługami rozrywką, kulturą i sztuką (zachowanie BWA) Superjednostka po gruntownej przebudowie będzie mieścić supeapartamenty z wewnętrznymi ogrodami. Nowe dominanty Promenada od strony rynku domknięta jest ratuszem i wyniosłym masztem. Po stronie południowej jej kulminację stanowi intensywna zabudowa wysoka z wieżowym budynkiem komercyjnym oraz bramą nazwaną „Wieżą Światła’. Kompleks budynków będzie stanowił bramę wjazdową do centrum oraz właściwy w skali i pozbawiony skojarzeń kontrapunkt dla Spodka i DOKP. Charakterystyczny obiekt Centrum Sportu z apartamentami połączony Mostem Milenijnym Nowe funkcje W ramach proponowanego programu w przedstawionej koncepcji znalazły się takie funkcje jak: Centrum Sortu, Mediateka , Centrum Nauki Eksploratorium z Parkiem Odkrywców, szkoła języków i szkoła tańca, kaplica, Większość obiektów posiada co najmniej dwie różne funkcje dla uzyskania wielorakiej , zróżnicowanej przestrzeni miejskiej. Ważnym elementem ożywiającym centrum jest wprowadzenie do nowych obiektów funkcji biurowej, usługowej , handlowej, gastronomicznej, a nadto funkcji mieszkaniowej. Most Milenijny łączy górą ALTUS z Centrum Sportu i Galeriami w osi miasta. Natura i kultura Znaczenie rzeki w przestrzeni miasta jest oczywiste. Rzeka Rawa musi zostać przywrócona miastu i jej mieszkańcom. System zieleni w mieście z miejscami do odpoczynku, poprzez zagospodarowanie kolejnych przestrzeni publicznych wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni i życia w mieście. Miejscem szczególnym jest Park Odkrywców. IV.3 OBSŁUGA TRANSPORTOWA 1. Przestrzeń centrum pozbawiona jest ruchu tranzytowego. 2. Wszystkie istniejące i projektowane obiekty mają dogodny dojazd. 3. Rozmieszczone równomiernie w obszarze centrum parkingi podziemne w ramach budowy nowych kubatur (w tym najważniejsze pod rynkiem i pod Al. Korfantego) uzupełnione parkowaniem przy drogach zapewniają wystarczającą ilość miejsc dla obsługi centrum. 4. Kluczowa kwestia transportu publicznego: tramwaje w centrum traktujemy jako nieodzowne. Są integralnym elementem miejskiego krajobrazu, umożliwiają sprawne przemieszczanie, czynią centrum łatwo dostępnym. Przy obecnym zainwestowaniu miasta dość odległą , choć realną wydaje się możliwość przeniesienia linii tramwajowej wsch- zach na torowisko i dokończenie przerwanej inwestycji KRR. oraz przeprowadzenie tunelem linii w kierunku Pl. Miarki na przedłużeniu ul. Pocztowej ( trudne z uwagi na różnice wysokości, ale możliwe...) Dlatego wspomniane inwestycje wydają się dość odległe w czasie i w pracy konkursowej potraktowane są hipotetycznie. Na rynku pozostaje skrzyżowanie linii tramwajowych. Ich przebieg został znacząco skorygowany, dla wygospodarowania wolnej powierzchni placu, a wpływ załagodzony (część torowiska znajduje się w płaszczyźnie tafli wody (duża fontanna na rynku) 5. Tunel pod rynkiem ma usprawnić połączenie wschód – zachód i ułatwić dostęp do parkingów dla funkcji administracji i kultury przy placu. 6. Zachowuje się unikalną hale nowego dworca. Plac Szewczyka częściowo zabudowany nową kubaturą, wewnątrz której znajdować się będzie dworzec autobusowy a raczej wielostanowiskowy przystanek autobusów sieci lokalnej, handel, gastronomia, hotel, i przestrzeń biurowa. V. podział przedsięwzięcia na zadania i kolejność realizacji__________________ Wyodrębniono 5 stref inwestycyjnych w obszarze ścisłego Centrum: 1. Rejon Rynku Głównego 2. Trakt ul. Korfantego 3. Przebudowa ściany zachodniej Al. Korfantego i nowe inwestycje 4. Obszar z Superjednostką 5. Zabudowa po wschodniej stronie ul. Korfantego z eksploratoruim Przedsięwzięcia w strefie centrum można podzielić na następujące systemy: 1. System infrastruktury 2. System przestrzeni publicznych 3. System zabudowy Ten podział wskazuje na kolejność realizacji. Podstawowym i pierwszorzędnym zagadnieniem jest zaprojektowanie i stopniowe realizowanie systemu infrastruktury (sieci, parkingi podziemne, drogi, ciągi piesze) zgodnie z trybem i możliwością uruchamiania kolejnych inwestycji, zarówno systemu przestrzeni publicznych jak i systemu zabudowy. Dla uzasadnionej, pilnie oczekiwanej przez społeczność lokalną przemiany w przestrzeni centralnej pierwszoplanowa wydaje się inwestycja w strefie rynku. Dalsze działania uzależnione są od pozyskanych środków inwestycyjnych oraz inwestorów w trybie PPP lub prywatnego kapitału. VI. strategia , metody i instrumenty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych_________ Cel: kontrolowany, poprzedzony kompleksowym planowaniem ruch inwestycyjny w Centrum realizowany w określonym czasie. STRATEGIA PRZEBUDOWY CENTRUM Przekształcenia miasta w skali założonej w pracy konkursowej to bardzo skomplikowana operacja logistyczna. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga powołania specjalnego organu (instytucji zarządzającej) podlegającego prezydentowi miasta. Organ taki, współpracujący z planistami, architektami, inżynierami, finansistami oraz specjalistami od przekształceń własnościowych i marketingu powinien mieć znaczną samodzielność i szeroki zakres kompetencji. Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć: 1. W zakresie prac przygotowawczych i działań formalno prawnych: - wprowadzenie istotnych korekt i zaleceń pokonkursowych - wdrożenie wskazanych i pożądanych przekształceń własnościowych dla realizacji proponowanej w pracy konkursowej – wykup, parcelacja, scalanie gruntów, regulacja stanu własnościowego działek itp. pod kątem planowanych inwestycji - doprowadzenie do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z zapisami zgodnymi z zatwierdzonym planem przekształceń - prowadzenie bieżących prac planistycznych uwzględniających konkretne przedsięwzięcia i konkretnych inwestorów - kodyfikacja budowlana miasta Katowice (KBMK), określająca standardy budowy w strefie centrum - pozyskanie źródeł finansowania przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, z możliwie szerokim wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE - zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego - przygotowanie procedur realizacji z podziałem na zadania finansowane ze środków publicznych, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz przez kapitał prywatny - organizowanie przetargów i nadzorowanie przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego - koordynacja i obsługa formalno - prawna poszczególnych zadań inwestycyjnych - zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięć publicznych i realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego 2. W zakresie promocji: - pozyskanie przez miasto strategicznych partnerów do realizacji przedsięwzięć w centrum - prezentacja w mediach, na największych imprezach targowych przygotowanej oferty miasta w szerokim zakresie pól inwestycyjnych. - utworzenie specjalnej komórki informacyjno – doradczej do bieżącego kontaktu z potencjalnymi inwestorami 3. W zakresie zadań inwestycyjnych: - przebudowa ze środków publicznych uzbrojenia terenu pod kątem docelowych potrzeb - budowa w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (z inwestorami zainteresowanymi budowa obiektów kubaturowych) parkingów podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą - budowa obiektów publicznych - nadzorowanie realizacji obiektów komercyjnych
tn4n1QR3zvcmwCL8FUPVUNcwC9oyT7KrsVdBd660RGoo2SGvyHyN37JW3d5S_konior.jpg
VyjSWZ1ydwKGkTuZdsYMLuU7Kq7gZF672eRPyAAjc16GWck8QjHTaYfY0l4F_konior2.jpg
kQAp6NTNIlivs1h4DoDsGLkvz2AMlB0Zq7po4GWsFL84YaDd9Hv6M4S1Asqw_konior3.jpg

Brałeś udział w projekcie? Opowiedz nam swoją historię.

tagi

Najlepsza architektura Małopolski
Najlepsza architektura Małopolski

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza – to konkurs architektoniczny organizow ...

Dom Zerokosztowy - prezentacja online
Dom Zerokosztowy - prezentacja online

Nowe realizacje to już stały cykl prezentacji online organizowany przez Grupę Sztuka Architektury. T ...

Webinarium Schüco: Architektura bez barier – demografia czy potrzeba?
Webinarium Schüco: Architektura bez barier – demografia czy potrzeba?

Architektura bez barier to temat kolejnego webinarium architektonicznego firmy Schüco, które odbędzi ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera