Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Dość betonu !

 

Czas czytania: ~23 min


konkurs na centrum katowic

 

ZflSeXDFM1ITErNsGqHbe3o3tj6rAXzw0TjgM4AamR7en78IMvoRNDxW1KgF_kce4.jpg
1.OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ W STREFIE A W koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przyjęto „wyspowy” model centrum aglomeracji katowickiej (zbudowany w oparciu o publikacje Prof. dr hab. Arch. St. Juchnowicza ). Obszar śródmieścia wydzielają arterie ruchu szybkiego tworząc tzw. „ruszt komunikacyjny”, natomiast obszar centrum wydzielają arterie ruchu miejskiego, z których poprzez węzły i skrzyżowania można dotrzeć na jego teren. Zbliżony do prostokątnego układ arterii wewnątrz śródmieścia dzieli je na „wyspy” usługowe, usługowo-mieszkaniowe, usługowe w zieleni i mieszkaniowe. Prawostronny wjazd i wyjazd pozwala na włączenie ruchu miejskiego do ruchu wewnętrznego „wyspy”. Wewnątrz „wyspy” podstawowe znaczenie ma bezkolizyjny ruch pieszy. Linie tramwaju szybkiego wiążą poszczególne zespoły „wysp” między sobą, natomiast kolej służy głównie dojazdom do centrum. System jest dodatkowo wzbogacony przez powiązania autobusami i mikrobusami. Poszczególne „wyspy” usługowe i usługowo-mieszkaniowe mają ponadto powiązania piesze w większości przypadków pod lub nad ruchem drogowym. Istniejący sposób użytkowania śródmieścia i centrum pozwala na wyodrębnienie pewnej liczby „wysp” usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych. W miarę wykruszania się zabudowy mieszkaniowej, rewitalizacji i zmiany użytkowania w związku z narastającymi potrzebami można będzie przekształcać „wyspy” mieszkaniowe na usługowe lub usługowo-mieszkaniowe. Zgodnie z celem konkursu uzyskania najkorzystniejszej koncepcji programowo-przestrzennej centrum miasta Katowice w proponowanych rozwiązaniach znaczącą rolę przypisano rewitalizacji centrum Katowic tj. zachowaniu dziedzictwa historyczno-kulturalnego, z jednoczesnym uwzględnieniem funkcji śródmiejskich i metropolitarnych oraz realizacji zadania w postaci zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców stolicy Górnego Śląska. W koncepcji jako najważniejsze zadanie w zakresie przestrzennym przyjęto stworzenie nowego, atrakcyjnego wizerunku miasta. Dla realizacji tego zadania oraz zgodnie z pojęciem „urbanistyka w działaniu” jako sztuki urzeczywistniania idei, wizji i koncepcji odnoszących się do kreowania przestrzeni uznano, że bez całkowitego zerwania z obecnym wizerunkiem miasta przemysłu ciężkiego i rezygnacji z prób jego długotrwałego utrzymywania lub tym bardziej odbudowy nie uda się wyjść z zapaści rozwojowej. Zgodnie z wytycznymi konkursu przyjęto założenie, że rola centrum Katowic musi być postrzegana w perspektywie regionalnego obszaru metropolitalnego liczącego 2,8 mln mieszkańców, stolicy największej aglomeracji miejskiej w Polsce i dlatego zaproponowany bogaty program funkcji centrotwórczych wydaje się być adekwatny do roli rangi i znaczenia miasta. Kreowanie przestrzeni polega na podejmowaniu przedsięwzięć urbanistycznych dla osiągnięcia nakreślonej wizji miasta innowacyjnego, atrakcyjnego i otwartego na światowe współzawodnictwo. W założeniach programowych rozwiązań przestrzennych za drugi wiodący czynnik w procesie odnowy urbanistycznej i ekologicznej miasta Katowice ( po zmianie profilu gospodarczego ) uznano konieczność przebudowy częściowo zdegradowanych części centrum miasta poprzez tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych np. w postaci wykreowanego placu przed teatrem, czy odmiennie od dotychczasowej uformowanej przestrzeni w postaci „salonu” Al. Korfantego i Rynku albo nowej osi rekreacyjno - urbanistycznej wzdłuż odkrytej rzeki Rawy z budową atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym bulwarów na rzeką połączonych mostami pieszymi. W koncepcji przyjęto, że Katowice pełnią rolę jednego z głównych węzłów komunikacji kołowej, kolejowej i lotniczej w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, co jest cechą pozwalającą zidentyfikować metropolię, stąd zaproponowana w dalszej części opisu koncepcja obsługi transportowej zintegrowanym systemem różnych środków komunikacji zbiorowej. Istotnym elementem systemu jest komunikacja kolejowa międzynarodowa ( modernizacja infrastruktury ze środków UE ), krajowa, i regionalna oraz rozbudowany obiekt dworca kolejowego usytuowanego w osi Północ – Południe, łączącego pl. Szewczyka z pl. Młodzieży Powstańczej oraz pl. Andrzeja, co przyczyni się do integracji części północnej i południowej centrum miasta oraz pozwoli łatwiej pozyskać inwestora dla remontu istniejącego obiektu poprzez pozyskanie powierzchni po rozbudowie na cele komercyjne ( handlowo-usługowe ) w formie pasażu biegnącego ponad peronami. Rozwój nauki i przekształceń technologicznych uznano w koncepcji jako kluczowe zadanie dla całego procesu transformacji i przyszłego rozwoju miasta i centrum, co potwierdza w ostatniej dekadzie wzrastające znaczenie Katowic jako silnie rozwijającego się ośrodka akademickiego i naukowego, co znalazło swój wyraz na rysunkach w postaci nowoprojektowanych obiektów dla Uniwersytetu Śląskiego, w tym biblioteki oraz biurowców dla ośrodków badawczych, szkoleniowych, ponadto dla rozwijania Europejskiej Regionalnej Innowacyjnej Strategii finansującej zintegrowane badania naukowe i technologiczne. W koncepcji centrum zadbano też o koegzystencję funkcji mieszkaniowej ( apartamenty nad rzeką ) z funkcjami śródmiejskimi. W części zachodniej centrum przewidziano atrakcyjną lokalizację nad rzeką znaczącego, o randze, co najmniej regionalnej ośrodka kulturalnego ( nowego teatru, opery, filharmonii bądź nowoczesnej sali koncertowej czy konferencyjnej ), co w pełni uzasadnia szczególna pozycja w zakresie kultury jaką zdobyła muzyka poważna, predestynująca Katowice do roli ośrodka o randze nie tylko ogólnopolskiej, lecz również europejskiej. Rozwój i inwestowanie w kulturę wraz z realizacją eksponowanych obiektów usługowych i użyteczności publicznej na najwyższym poziomie architektonicznym dla zmiany wizerunku miasta na bardziej atrakcyjny wraz z przyjaznym dla człowieka środowiskiem uznano w koncepcji za główną siłę napędową rozwoju i promocji Katowic, stąd oprócz wspomnianego ośrodka kultury propozycja lokalizacji naprzeciw teatru obiektu muzeum sztuki współczesnej. W celu zapewnienia integracji części zachodniej i wschodniej obszaru centrum zaprojektowano w koncepcji ciągi piesze: 1/ relacji campus uniwersytecki – Pasaż Uniwersytecki, przestrzeń publiczna w Al. Korfantego, superjednostka, zespół bankowo-biurowy oraz potencjalne tereny inwestycyjne po zachodniej stronie ul. Sokolskiej, 2/ ciąg pieszy – zielony wzdłuż zrewitalizowanej rzeki Rawy pokazany w części graficznej, 3/ ul. Warszawska, Pl. Teatralny, ul. 3-Maja, 4/ ul. Mariacka, Dworcowa, Św. Jana, Rynek, Młyńska, Dworzec PKP. Dla powiązania części północnej i południowej obszaru centrum zaprojektowano w koncepcji ciągi piesze: 1/ Pl. Andrzeja, Dworzec PKP, Pl. Szewczyka, ul. Stawowa, „Supersam”, 2/ Pl. Miarki, ul. Kochanowskiego, ul. Św. Jana, Rynek, Pl. Teatralny, Al. Korfantego, Rondo, „Spodek”, 3/ Pl. Sejmu Śl., przejście podziemne starego dworca, ul. Mielęckiego, „Altus”, Muzeum Śląskie. Ambitne zamierzenia przekształcenia Katowic w ramach rehabilitacji urbanistycznej z miasta przemysłu na miasto kultury i nauki może przynieść zaskakujące rezultaty, a że jest to możliwe dobitnie o tym świadczy świetny przykład miasta Bilbao w Hiszpanii. 2.OPIS PROPONOWANYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W STREFIE B Z uwagi na szczególne położenie obszaru centrum Katowic w najniższym rejonie miasta jakim jest dolina rzeki Rawy proponujemy przekształcenie przykrytej w centrum rzeki w atrakcyjną oś kompozycyjną Wschód – Zachód z przywróceniem jej, po oczyszczeniu, funkcji rekreacyjno -wypoczynkowej, wzbogacającej strukturę urbanistyczną miasta. W koncepcji przypisano także szczególną rolę zaproponowanym przekształceniom przestrzeni od Rynku do Ronda poprzez Al. Korfantego, która jest i będzie węzłowym obszarem centrum. Z uwagi na przesunięcie linii tramwajowej Północ – Południe w kierunku zachodnim oraz zagłębienie na pewnym odcinku jezdni Al.Korfantego, uwolnioną przestrzeń wykreowano w postaci ciągu pieszego - pasażu „Zielone tarasy” o bogatym programie kulturalno -rozrywkowo-handlowym w poziomie częściowo +1, poziomach 0 i –1, z parkingami podziemnymi na poziomach -2 i -3 oraz „falującymi” zielonymi tarasami na poziomie +2 z programem uzupełniającym w postaci pawilonów na dachu, pełniącymi funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla różnych grup wiekowych. „Zielone Tarasy” – pasaż kulturalno – rekreacyjno – handlowy dopełniając przestrzeń Al. Korfantego pełni rolę pomostu łączącego Plac Teatralny z Rondem. Proponuje równocześnie zróżnicowany scenariusz programowy. Począwszy od podziemi daje możliwość dojazdu i parkowania bezpośrednio w rejonie nowoprojektowanych funkcji pasażu, umożliwia zorganizowanie ruchu kołowego w formie przejazdów podziemnych w dwóch kierunkach, zastępując w ten sposób dotychczasowy ruch kołowy wzdłuż Al.Korfantego znajdujący się na poziomie terenu. Kondygnacja podziemna pasażu –1 zawiera nie tylko program usługowy, ale również daje możliwość przemieszczania się na poziom –1 Ronda. Na ten poziom został sprowadzony również za pomocą pochylni ruch proponowanej osi Wschód - Zachód – Pasaż Uniwersytecki – Bulwary Rawy krzyżujący się z pasażem Północ - Południe na poziomie –1. Dwie nadziemne kondygnacje pasażu z ich w pełni przeszklonymi fasadami pozostają w stałej relacji z dwiema pierzejami Al.Korfantego obserwowanymi z różnych poziomów. Całość przykryta została falującym dachem pełniącym funkcję zielonego tarasu miejskiego otwierającego nowe perspektywy widokowe i nowe możliwości rekreacyjne, uzupełnione o atrakcyjne funkcje gastronomiczne, rozrywkowe umieszczone w pawilonach znajdujących się na tarasach. Dach urządzony jak park ukształtowano w ten sposób aby możliwy był spacer w otoczeniu zieleni z Ronda , poprzez Rynek Wodny na Plac Teatralny i Rynek Kwiatowy. Jako główna oś spacerową wybrano najwęższy trakt dachu o bardzo łagodnym spadkach, łączący się miejscowo z pozostałym tarasami. Podobnie bulwar i tereny zielone otwarte nad rzeką Rawą oraz zieleń urządzona w rejonie Pomnika Powstańców Śląskich, po odpowiednim zaprojektowaniu powinny stać się miejscem rozładowania emocji, a równocześnie wyciszenia i kontemplacji. Niezależnie od tego służyć będą lepszym powiązaniom i integracji ważnej przestrzeni publicznej Rynku tj. nowo wykreowanego Placu Teatralnego wraz z Rynkiem Kwiatowym i Wodnym oraz z Halą Widowiskowo Sportową „Spodkiem”, Muzeum Śląskim oraz węzłem przesiadkowym w „Rondzie”, nie wspominając o walorach krajobrazowo – widokowych oraz ekologicznych, głównie w osi Północ – Południe „Spodek” – Katedra. Przeniesienie linii tramwajowej Wschód – Zachód na odcinku centrum w rejon torów PKP uwolni Plac Teatralny od rozplotu torów tramwajowych i pozwoli wykreować atrakcyjną przestrzeń publiczną wzbogaconą w swojej kompozycji o elementy specjalnie opracowanych posadzek, zieleni, wody, szklanych zadaszeń, elementów małej architektury oraz pozwoli stworzyć w znacznej mierze nowy układ urbanistyczny o wyrazistym charakterze, obejmujący m.in. obiekt kultury ( muzeum sztuki współczesnej ) o wysokim poziomie, który podniesie prestiż otoczenia i razem z obiektem teatru o znaczących walorach kulturowych stanowić mogą najważniejsze elementy konstytuujące przyszły wizerunek Placu Teatralnego, magnes kulturalny, miejsce dla organizowania wydarzeń wielkiego formatu. Uzupełnieniem organizowania różnorodnych wydarzeń, w tym koncertowych, targowych, wystawienniczych, promocyjnych na wolnym powietrzu może być też obecny Rynek, w koncepcji Rynek Kwiatowy wzbogacony o szklane zadaszenia umożliwiające organizowanie imprez bez względu na pogodę. Dodatkowo proponuje się nadbudowę budynku przy ul. Rynek 13 w formie neutralnej, przeszklonej kubatury , będącej platformą widokową na panoramę miasta. Natomiast Rynek Wodny stanowi dodatkową atrakcję tworząc krajobrazowo ukształtowane przedpole funkcji handlowych oraz zapowiada dwa rekreacyjne kierunki spacerowe na osi Bulwarów Rawy i Zielonych Tarasów. Rozwiązania przestrzeni publicznych w rejonie ul. Dworcowej, ul. Św. Jana, ul. Pocztowej, ul. Dyrekcyjnej i ul. Mariackiej wraz z propozycjami rewitalizacji kwartałów zostały przyjęte z pracy nagrodzonej zgodnie z warunkami konkursu, a proces rewitalizacji w oparciu o podobne zasady będzie kontynuowany w pozostałych kwartałach staromiejskich wchodzących w obszar objęty konkursem. Ponadto w koncepcji przyjęto założenie, że szczególnie pożądane jest powstanie nowych obiektów i układów urbanistycznych, które wzmocnią identyfikację i tożsamość Katowic i jego centrum. 3. OPIS KONCEPCJI OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ 3.1. Powiązania drogowe z układem nadrzędnym - eliminacja ruchu tranzytowego. Eliminacja ruchu tranzytowego z obszaru śródmieścia i centrum odbywa się poprzez tzw. obwodnicę śródmiejską, którą tworzą ul. Stęślickiego, Trasa Średnicowa, ul. Nowo-Graniczna i autostrada Kraków-Wrocław wraz z jezdniami zbiorczymi. W koncepcji przyjęto, że należytą obsługę transportową można osiągnąć poprzez: - ograniczenie liczby generatorów ruchu wewnątrz obszaru, - korektę sieci komunikacyjnej śródmieścia, - organizację ruchu kołowego i pieszego. 3.2. Przyjęte zasady w koncepcji - Integracja i segregacja różnych rodzajów ruchu, - Priorytet komunikacji zbiorowej ( PKP, tramwaj, autobus ), zapewniającej 60% - 80% przewozów, w tym ograniczenie dostępności samochodu do centrum, - Eliminacja ruchu tranzytowego z obszaru centrum, - Kojarzenie funkcji obszaru z jego obsługą komunikacyjną, - Dogodne etapowanie realizacji układu, - Realność poprzez maksymalne wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego, - Odpowiednia organizacja ruchu i parkowania ( parkingi podziemne ), - Wyodrębnienie strefy dominacji ruchu pieszego czyli obszaru ścisłego centrum wyznaczonego dwiema osiami kompozycyjnymi; Północ – Południe: RONDO – RYNEK , Wschód- Zachód: PL. WOLNOŚCI – KOŚCIÓŁ MARIACKI Dla osiągnięcia tego celu zdeklasowanie Al. W. Korfantego, traktowanie odrębnie w organizacji ruchu wschodniej i zachodniej strony, wyodrębnienie ciągów pieszych, - wyeliminowanie kolizji ruchu pieszego z tramwajem przez przełożenie na odcinku centrum tramwaju z ul. 3 Maja i Warszawskiej w miejsce istniejących, ale minimalnie bądź w ogóle nie wykorzystywanych torów PKP, - zintegrowanie wszystkich środków komunikacji zbiorowej poprzez system przystanków i węzłów przesiadkowych ( np. zespół dworców autobusowych + tramwaj przy ul. Gründmana lub węzeł przesiadkowy przy przedłużeniu ul. Pocztowej i ul. Kościuszki – tramwaj, autobus ), - Sprzężenie ul. Stęślickiego, ul. Nowogliwickiej i ul. Gründmana z główną osią komunikacji w centrum ( PKP, autobusy, tramwaj ), - Przypisanie ul. Nowogliwickiej, Gründmana, Dworcowej roli integrującej w układzie komunikacyjnym śródmieścia i centrum z uwagi na bezpośrednie powiązanie i obsługę dworców PKP, autobusowych, największych generatorów ruchu, - Zaprojektowanie spójnej obwodnicy śródmieścia odciążającej wewnętrzny układ uliczny, - Bezpośrednia obsługa centrum, czyli obszaru o największej koncentracji programu ulicami zbiorczymi wyprowadzającymi ruch na obwodnicę, - Systemy komunikacji zbiorowej będą konsekwentnie agregowane na dworcach i przystankach przesiadkowych, - Lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych, - Lokalizacja parkingów wydzielonych w rejonie stref pieszych. Koncepcja obsługi transportowej centrum miasta Katowice oparta jest na: 1. Kompleksowych propozycjach rozwiązań komunikacyjnych śródmieścia i centrum w zakresie ruchu kołowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego, 2. Właściwym kojarzeniu funkcji obszaru z jego obsługą komunikacyjną. W koncepcji obsługi transportowej: - wykorzystano kompleksowe rozwiązanie trasy średnicowej, - zaproponowano kompleksowe rozwiązanie centralnego obszaru RONDO – RYNEK, - przyjęto poprowadzenie w części zachodniej ( niezależnie od jezdni ul. Stęślickiego ) nowej trasy tramwajowej Północ – Południe w kierunku dzielnicy Dąb - Wełnowiec o parametrach tramwaju szybkiego w dowiązaniu do zespołu dworców autobusowych, - wprowadzono nową propozycję przeprowadzenia tramwaju na kierunku Północ – Południe ( Rynek – ul. Kościuszki) w śladzie ul. Pocztowej z przebiegiem w tunelu i zagłębieniu pod torami PKP oraz częściowo w ul. Kościuszki wraz z obniżeniem o ok. 1m-1,5m poziomu ul. Dworcowej w miejscu istniejącego „garbu” celem uzyskania wymaganej skrajni w tunelu oraz wyeliminowania bądź ograniczenia kolizji z ruchem kołowym i pieszym w ul. Św. Jana i w obszarze pl. Miarki. - założono w perspektywie przełożenie w rejon torów PKP na odcinku centrum tramwaju Wschód -Zachód z ul. 3-Maja i Warszawskiej z ponownym wpleceniem go w ślad istniejącej linii w rejonie skrzyżowania z ul. Stęślickiego i ul. Paderewskiego. 3.3. Układ komunikacyjny, w tym komunikacja zbiorowa Korzystną wydaje się propozycja wewnętrznej obwodnicy centrum przyjęta wg pracy nagrodzonej oraz ograniczenie roli komunikacyjnej Al. W. Korfantego. W celu integracji różnych środków komunikacji zbiorowej w rejonie dworca PKP oprócz powiązania ruchomym chodnikiem w obudowie szklanej węzła przesiadkowego zespołu dworców autobusowych przy ul. Gründmana z dworcem PKP proponuje się przystanki autobusowe dla tramwaju Wschód - Zachód w obszarze dworca PKP, ponadto węzeł przesiadkowy dla linii tramwajowej Północ - Południe i Wschód - Zachód oraz autobusów w rejonie ul. Pocztowej i Kościuszki. Propozycja lokalizacji i integracji szczególnie zespołów dworców autobusowych i tramwaju szybkiego w rejonie ul. Gründmana wraz z pętlą tramwajową, stworzy korzystne rozwiązanie tego bardzo skomplikowanego węzła komunikacji zbiorowej, którego dopełnieniem winien być wschodni dworzec autobusowy przy ul. Murckowskiej. Proponowany nowy układ tras tramwajowych w zachodniej i południowej części obszaru ( ul. Nowogliwicka, ul. Stęślickiego, tory PKP), oraz przedłużenie linii tramwajowej Wschód - Zachód na wschód od Ronda w śladzie DTŚ + ewentualnie w ul. Nowo-Granicznej, stwarza nowe możliwości rozwiązania skomplikowanego problemu obsługi centrum komunikacją tramwajową w postaci szybkiego tramwaju zintegrowanego z innymi środkami komunikacji zbiorowej poprzez zintegrowane węzły przesiadkowe. Zaletami przełożenia linii tramwajowych Wschód – Zachód na odcinku centrum z ul. 3-Maja i Warszawskiej w rejon torów PKP są: - eliminacja kolizji z ruchem pieszym zarówno w osi Wschód – Zachód jak również na placu przed teatrem z uwagi na rozjazdy torów tramwajowych, - integracja w węzłach przesiadkowych z innymi środkami zbiorowej komunikacji oraz z dworcem PKP i zespołem dworców autobusowych, - zachowanie właściwej izochrony dojścia do przystanków tramwajowych tj. 5 min. ( ok. 400m ), zarówno w stanie istniejącym jak i po realizacji nowych linii tramwajowych, - możliwość obsługi również w większym zakresie mieszkańców południowych obszarów centrum Katowic, co niewątpliwie przyczyni się do integracji centrum północnego i południowego Katowic, której brak jest wadą i trudnym problemem do rozwiązania od kilkudziesięciu lat. 3.4. Ciągi piesze Proponowany system ruchu pieszego uwzględnia możliwości przestrzenne i naturalne dostosowanie do funkcji centrum. Ponadto wydaje się, że stwarza właściwą skalę rozwiązań dla pieszych i przyjętą strefę segregacji poziomej z ruchem kołowym. W przyjętej koncepcji obsługi transportowej dokonano korzystnych zmian w stosunku do istniejących lokalizacji parkingów wydzielonych zbliżając je maksymalnie do obrzeża strefy pieszej z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych głównie w parkingach podziemnych w stosunku do powierzchni usługowej i ilości zatrudnionych ( vide rysunek ). 3.5. Wnioski Istotą przyjętej koncepcji obsługi transportowej centrum Katowic jest obwodnica odciążająca wewnętrzny układ uliczny pokazana na rysunku. Obszar ścisłego centrum został zaplanowany jako strefa dominacji ruchu pieszego. Do wnętrza obszaru śródmieścia i centrum ruch został wprowadzony ulicami zbiorczymi, które przechodzą w sieć ulic lokalnych ( układ obsługujący ). Część północna ( ścisłe centrum ) jako obszar o najwyższej koncentracji programu i będący największym generatorem ruchu jest obsłużony ulicami zbiorczymi, wyprowadzającymi ruch na obwodnicę. Szybki tramwaj – komunikacyjny „kręgosłup”- winien stać się osnową urbanistycznego układu miasta i obsługiwać główne potoki ruchu pasażerskiego w powiązaniu z rozbudowanym systemem „park and ride”, układem tradycyjnego tramwaju i komunikacji autobusowej. 4.SPOSÓB PODZIAŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WYDZIELONE ODRĘBNE ZADANIA ORAZ MOŻLIWA KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI Kolejność realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia jest zdeterminowana ich wzajemną zależnością oraz znaczeniem poszczególnych elementów dla uatrakcyjnienia tej części miasta. Pierwszym, niezbędnym etapem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa układu komunikacyjnego i bezpośrednio związanych z tym zadań tj.: - realizacja nowego przebiegu linii tramwajowej wschód – zachód w obrębie terenów kolejowych z jednoczesną likwidacją linii w ulicach Warszawskiej, 3-Maja i Rynku oraz przynajmniej częściowa przebudowa linii tramwajowej północ – południe w okolicy Rynku, ulicy Pocztowej i ul. Kościuszki. Na tym etapie niezbędna będzie również przebudowa ul. Dworcowej umożliwiająca budowę tunelu pod torami kolejowymi dla realizacji połączenia tramwajowego ulic Pocztowej i Kościuszki, - przebudowa układu linii tramwajowych pozwoli na realizację kolejnego przedsięwzięcia czyli budowy tunelu pod Placem Teatralnym łączącego ul. Warszawską z ul Mickiewicza i związanego z tym parkingu podziemnego pod Rynkiem, Kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia winny być realizowane w kolejności: - zrealizowanie Placu Teatralnego i Rynku z elementami kubaturowymi zaproponowanymi w projekcie, - równolegle z powyższym zadaniem wskazane byłoby zrealizowanie wstępnego założenia „Bulwary Rawy” tj. odkrycie koryta rzeki, realizacja zieleni i elementów komunikacji pieszej, - budowa „Zielonych Tarasów” które z założenia mają być głównym elementem przyciągającym do centrum miasta. Na tym etapie niezbędne będzie przełożenie linii tramwajowej północ – południe, budowa parkingów podziemnych wraz z jezdniami Al. Korfantego, - ważną inwestycją, której realizacja powinna rozpocząć się na wczesnym etapie realizacji przedsięwzięcia winna być budowa zespołu dworców przy ul. Gründmana, która pozwoli na kolejnym etapie na rozbudowę i remont dworca PKP oraz zagospodarowanie pl. Szewczyka w kierunku zgodnym z projektem. Następne zadania mogą być realizowane w dowolnym etapie ponieważ nie mają bezpośredniego wpływu na pozostałe wymienione wcześniej zadania. Jednak realizacja poszczególnych elementów we wczesnych etapach będzie przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności centrum jako całości co w następstwie ułatwi realizację zadań priorytetowych przez wzrost atrakcyjności tej części miasta dla potencjalnych inwestorów. 5. OKREŚLENIE STRATEGII, METOD I INSTRUMENTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU ZADAŃ POMIĘDZY UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO: INWESTYCJE PUBLICZNE, INWESTYCJE PRYWATNE ORAZ W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Pierwszym i niezmiernie ważnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na realizację zadań wskazanych w projekcie i jednocześnie nie dopuści do realizacji przedsięwzięć niepożądanych z punktu widzenia miasta i kierunków zagospodarowania wskazanych w projekcie. Pozwoli również oszacować koszty niezbędnych zadań z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz koszty związane z niezbędnymi przekształceniami własnościowymi. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać, szczególnie w pierwszym etapie, dużego zaangażowania miasta i jednostek podległych w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych do których należą przebudowa i budowa nowych ciągów komunikacji pieszej, tramwajowej i drogowej jak również niezbędnej infrastruktury technicznej uwzględniającej potrzeby wynikające z nowego programu urbanistycznego wpisanego do strefy centralnej miasta. Udział środków własnych miasta w wyżej wymienionych etapach będzie stosunkowo duży i będzie wymagał od miasta zdecydowanych działań dla umożliwienia realizacji kolejnych inwestycji. W realizacji tych zadań możliwe do wykorzystania będą środki z funduszy spójności, których udział w tego typu przedsięwzięciach może być stosunkowo duży. Kolejne zadania inwestycyjne będą realizowane przy większym lub mniejszym udziale środków publicznych. - Do zadań, w których udział środków publicznych będzie duży i będzie bezpośrednio obciążał budżet miasta należą zadania takie jak: realizacja Rynku wraz z obiektami ( szklane przekrycia, punkt informacyjny miasta, nadbudowa obiektu Rynek 13 ), realizacja Placu Teatralnego oraz realizacja Bulwarów Rawy. Udział środków publicznych może zostać ograniczony jeśli na początkowych etapach realizacji znajdą się inwestorzy, którzy będą realizować obiekty bezpośrednio przylegające do powyższych inwestycji. Zadaniami własnymi miasta winna być również budowa obiektów administracji przy ul. Młyńskiej i przy ul. Piotra Skargi choć istnieje możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego w realizacji tych obiektów. - Do zadań, w których jest możliwe partnerstwo publiczno - prywatne należą: budowa obiektu kultury ( opery ) przy ul. Piotra Skargi oraz Muzeum Sztuki Współczesnej przy Placu Teatralnym. Kolejnymi obiektami których realizacja wymagałaby partnerstwa publiczno - prywatnego są obiekty dworca PKP wraz z obiektem usługowym i parkingami podziemnymi na Pl. Szewczyka oraz budowa kompleksu dworców z dużym udziałem usług przy ul. Gründmana. - Obiekty komercyjne winny być realizowane przez inwestorów prywatnych szczególnie, że duży wysiłek miasta zostanie skierowany na wykreowanie otwartych przestrzeni publicznych dających impuls dla realizacji atrakcyjnego centrum miasta. Przyjęcie odpowiednich proporcji, a więc wykreowanie odpowiednich ilości powierzchni komercyjnych przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia centrum, ale pozwoli na realizację zadań z nimi związanych, a więc parkingów , tarasów, przejść i dojazdów. - Obiekty akademickie wskazane do realizacji w północno-wschodniej części centrum mogą być realizowane ze środków prywatnych lub publicznych ale również na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego. Realizacja tych inwestycji nie będzie obciążać budżetu miasta choć w interesie miasta jest wytworzyć jak największy ośrodek akademicki. KONKLUZJA: Wypowiedź Inaki Azkuna, mera Bilbao nt. klucza do sukcesu odrodzenia miasta: „nawet najgłębszy kryzys może stać się zaczątkiem sukcesu, jeśli tylko stworzy się jasną wizję, do której się dąży, pozyska partnerów, zorganizuje platformę współpracy i efektywnego zarządzania i wreszcie zapewni ciągłość działań – działań prowadzonych z pełną determinacją i konsekwencją”. 6. BILANS PROGRAMU Inwestycje komunikacyjne w tym:  drogowe: budowa tunelu dla połączenia ulic Warszawskiej i Mickiewicza pod Placem Teatralnym - budowa drogi oraz parkingów podziemnych w ciągu Al. Korfantego - przebudowa ul. Dworcowej - budowa parkingów podziemnych pod Rynkiem - budowa parkingów podziemnych pod Placem Szewczyka - tramwajowe - budowa nowej trasy tramwajowej na terenach PKP i likwidacja linii w obrębie ulic Warszawskiej, 3 Maja - przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Korfantego, Pocztowej i Kościuszki, - budowa tramwajowej stacji przesiadkowej w okolicy ul. Dworcowej - kolejowe - rozbudowa i remont dworca PKP - pozostałe budowa zespołu dworców komunikacji zbiorowej w okolicy ul. Nowogliwickiej - budowa ruchomego chodnika z przekryciem łączącego dworzec PKP z zespołem dworców w okolicy ul. Gründmana Inwestycje kubaturowe w tym: - publiczne - budowa obiektu kultury przy ul. Piotra Skargi ( opera ) - nadbudowa obiektów UM ( Rynek 13 ) - budowa obiektów szkolnictwa wyższego w okolicy ul. Uniwersyteckiej - realizacja „Bulwarów Rawy” ( odkrycie rzeki ) - realizacja „Placu Teatralnego” - niepubliczne - budowa obiektów hotelowych przy ul. Sokolskiej oraz hotelu przy al. Korfantego - budowa zespołu obiektów mieszkalnych i biurowych w kwartale ul. Chorzowskiej, Sokolskiej, „Bulwary Rawy”, „Super jednostka” - budowa obiektów gastronomiczno - rekreacyjnych przy „Bulwarach Rawy” - budowa obiektów kultury przy ul. Mickiewicza ( galeria sztuki ) partnerstwo publiczno – prywatne - budowa obiektu administracji przy Piotra Skargi - rozbudowa obiektów administracji przy ul. Młyńskiej - szklane przekrycia Rynku Kwiatowego, budowa Punktu Informacyjnego Miasta - budowa obiektu „Zielone Tarasy” w Al. Korfantego Proponowane do lokalizacji w strefie A obiekty realizują funkcje o powierzchniach około: 72 000 m2 – mieszkalne, 38 000 m2 – biurowe, 60 000 m2 – hotelowe, 47 000 m2 – handlu, gastronomiczne i rekreacyjne, 19 000 m2 – administracji, 14 000 m2 – kultury, 41 000 m2 – nauki z obiektami towarzyszącymi (campus), 6 500 mp – parkingowe ( w tym około 800 uwzględnionych w konkursie na zagospodarowania ulic: św. Jana, Dworcowej, Mariackiej. Autorzy: arch. Tomasz Studniarek arch. Małgorzata Pilinkiewicz arch. Bogusław Bogacz Współpraca: arch. Grzegorz Kenig arch. Magdalena Kosteczka stud. Alicja Pierzchała stud. Jan Poborski stud. Patrycja Pszczółka
jSjxDr7NiRcjHtOfTx6rc0X6RhhCOWMt0AWP7ZuArQ0UVbGkXFWczO8Qhpkk_kce5.jpg
6HomDAaCu91nXgU13jJeO8ZFDcye6SAak45P1IswrzJgY4qMssVCtKBRTRql_kce6.jpg
LACi4ITcl52jQ6CC0RZoGE4TWkJ0jtbCrsS30nunQNeEAOTBDsAsVbjSlHNw_kce7.jpg
buhoAEOQKssIPJyeghz8ijr9sVhidLIqtKtMUsSfZMrkZ8KQb6xscfQpke4I_kce8.jpg

Brałeś udział w projekcie? Opowiedz nam swoją historię.

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Brick Award 2024 - wyniki konkursu architektonicznego
Brick Award 2024 - wyniki konkursu architektonicznego

Przyznawana co dwa lata międzynarodowa nagroda Brick Award zainicjowana została w 2004 roku przez fi ...

Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej. Projekt spod kreski Przemo Łukasika.
Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej. Projekt spod kreski Przemo Łukasika.

Sarnie Osiedle to projekt, który został opracowany przez uznaną pracownię architektoniczną Medusa Gr ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Wnętrza
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera