Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na budowę Parku Wodnego pn."Fabryka Wody - Nowa Gontynka" w Szczecinie 14.06.16

 

Czas czytania: ~10 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn.Fabryka Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn."Fabryka Wody - Nowa Gontynka" w Szczecinie

Zamawiający
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie (zwanego dalej Parkiem Wodnym) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.
Inwestycja polegająca na budowie Parku Wodnego obejmuje:
1) budowę obiektu o minimalnej, łącznej powierzchni zabudowy 13 000 m2, tj. „głównego obiektu kubaturowego Parku Wodnego”,
2) realizację zagospodarowania terenu o minimalnej powierzchni 3,5 ha, związanego bezpośrednio z obiektem Parku Wodnego i stanowiącego jedną całość, w rozumieniu zapisów Uchwały NR XXXI/778/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”, zwanego dalej – mpzp.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji projektowej budowy obiektu Parku Wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie konkursu
Zadaniem konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji zamierzenia inwestycyjnego w istniejących uwarunkowaniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXI/778/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”), poprzez uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym i architektonicznym – tj. m.in. przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym – wielowariantowych rozwiązań projektowych Parku Wodnego
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wskazanie autora (bądź zespołu autorskiego) zwycięskiej pracy konkursowej, posiadającego organizacyjno-prawne moŜliwości wykonania prac projektowych, który następnie zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji budowy Parku Wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania terenu min. 3,5 ha, związanego bezpośrednio z budową Parku
Wodnego, w ramach terenu elementarnego S.D.1001.US.UC w mpzp, z uwzględnieniem
części I, IA i II obiektu Parku Wodnego jako etapów realizacji inwestycji,
2) dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla części I i IA obiektu Parku Wodnego,
3) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją części I i IA obiektu Parku Wodnego oraz
zagospodarowania terenu.

Etapy konkursu
1) I ETAP postępowania konkursowego obejmuje przedstawienie przez uczestników:
a) rozwiązania zagospodarowania terenu na całym obszarze opracowania konkursowego,
określonym na załączniku nr 7, w tym:
- proponowanego, docelowego zagospodarowania terenu oznaczonego literą A
na załączniku nr 7 – wyłączonego z zakresu projektu budowlanego, którego
zagospodarowanie zgodne z pracą konkursową warunkowane będzie zmianami
studium i mpzp, związanymi z planowaną likwidacją ujęcia i stacji uzdatniania wody,
- proponowanego, docelowego zagospodarowania terenu oznaczonego literą B
na załączniku nr 7 – wyłączonego z zakresu projektu budowlanego, którego
zagospodarowanie zgodne z pracą konkursową i mpzp warunkowane będzie planami
inwestycyjnymi Gminy Miasto Szczecin.
b) rozwiązania zagadnień funkcjonalnych, pokazujących dyspozycję przestrzenną obiektu
i przeznaczenie poszczególnych jego części, z zaznaczeniem rozwiązań dot.
rozmieszczenia basenów oraz innych waŜnych dla oceny rozwiązań przestrzennych
i funkcjonalnych elementów,
c) rozwiązania zagadnień urbanistycznych i architektonicznych, w tym bryłowych
i elewacyjnych, z uwzględnieniem wpisania obiektu i zagospodarowania terenu
w istniejące i projektowane ukształtowanie,
d) zestawienia bloków funkcjonalnych Parku Wodnego wraz z ich powierzchnią
z podziałem na części I i IA i II - stanowiące etapy realizacji,
e) wstępnej kalkulacji kosztów inwestycji z podziałem na części I i IA i II - stanowiące
etapy realizacji, odnoszącej się do zakładanego budŜetu inwestycji w zakresie projektu
zagospodarowania terenu min. 3,5 ha, związanego bezpośrednio z budową Parku Wodnego, w części I i IA – jako etapów realizacji inwestycji (tj. bez uwzględniania
części II),
f) linii określającej zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu w II etapie
konkursu, tj. min. 3,5 ha terenu związanego bezpośrednio z budową Parku Wodnego
w ramach terenu elementarnego S.D.1001.US.UC w mpzp – z uwzględnieniem
niezbędnych zmian w obszarze terenów elementarnych dróg – z zaznaczeniem
części I, IA i II obiektu Parku Wodnego jako etapów realizacji inwestycji –
przewidzianego do dalszych prac projektowych w ramach zamówienia z wolnej ręki
w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego konkursu,
g) linii określającej zakres opracowania projektu obiektu Parku Wodnego w części I, IA
w II etapie konkursu – przewidzianego do dalszych prac projektowych w ramach
zamówienia z wolnej ręki w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego konkursu,
2) II ETAP postępowania konkursowego obejmuje przedstawienie przez uczestników:
a) docelowego zagospodarowania terenu, tj. min. 3,5 ha terenu związanego bezpośrednio
z budową Parku Wodnego, w ramach terenu elementarnego S.D.1001.US.UC
określonego w mpzp – z uwzględnieniem niezbędnych zmian w obszarze terenów
elementarnych dróg – z zaznaczeniem części I, IA i II obiektu Parku Wodnego jako
etapów realizacji inwestycji – przewidzianego do realizacji w ramach zamówienia
z wolnej ręki w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego konkursu,
b) tymczasowego zagospodarowania terenu, w zakresie dopuszczonym przez mpzp, na
obszarze związanym bezpośrednio z realizacją części II obiektu Parku Wodnego,
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie części I, IA Parku Wodnego oraz całości min.
3,5 ha terenu związanego z inwestycją – przewidzianego do realizacji do czasu budowy
części II Parku Wodnego,
c) rozwiązań projektowych w odniesieniu do części I, IA obiektu Parku Wodnego, jako
etapów inwestycji – przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia z wolnej ręki
w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego konkursu,
d) zestawienia pomieszczeń z podziałem na bloki funkcjonalne Parku Wodnego wraz z ich
powierzchnią dla części I, IA – z podziałem inwestycji na etapy realizacji,
e) zestawienia kosztów budowy części I i IA wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie
min. 3,5 ha, z uwzględnieniem niezbędnych zmian w obszarze terenów elementarnych
dróg oraz budową niezbędnej infrastruktury (w tym tymczasowego zagospodarowania
terenu, w zakresie dopuszczonym przez mpzp, na obszarze związanym bezpośrednio z
realizacją części II obiektu Parku Wodnego), w rozbiciu na składowe – z podziałem na
części I i IA, stanowiące etapy realizacji – w odniesieniu do zakładanego budŜetu
inwestycji.

Koszt inwestycji
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac – związanych z budową, wyposaŜeniem
oraz przekazaniem do uŜytkowania obiektu Parku Wodnego dla części I i IA wraz
z zagospodarowaniem terenu – realizowanych na podstawie pracy konkursowej, nie moŜe
przekroczyć 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto).

Kryteria oceny
I. Kryteria oceny w I etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 40 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej – 10 pkt,
2) wpisanie obiektu w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych – max. 10 pkt,
4) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc
postojowych) – max. 10 pkt,
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 50 pkt, w tym:
1) dyspozycja przestrzenna (bloków funkcjonalnych) z punktu widzenia jakości
przestrzennych i uŜytkowych – max. 15 pkt,
2) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – max. 15 pkt,
3) rozwiązanie komunikacji w obiekcie – max. 10 pkt,
4) zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 10 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe
poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I, IA i II Parku Wodnego) – max. 10 pkt.

II. Kryteria oceny w II etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 35 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej, wpisanie obiektu
w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
2) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych (atrakcyjność i funkcjonalność
rozwiązań) – max. 10 pkt,
3) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc
postojowych) – max. 5 pkt,
4) rozwiązanie elementów małej architektury i terenów zielonych – max. 5 pkt,
5) szacowany zakres niezbędnych prac ziemnych - max. 5 pkt.
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 45 pkt, w tym:
1) jakość rozwiązań architektonicznych tj. szlachetność (czystość formalna), atrakcyjność
i spójność formy architektonicznej, indywidualne kształtowanie detalu architektonicznego,
nadanie obiektowi cech indywidualnych związanych ze Szczecinem np. w kontekście idei
„Szczecin_Floating Garden”, związanych z charakterem inwestycji np. „Fabryka Wody –
Nowa Gontynka”, będących nawiązaniem do kontekstu przestrzennego itp. – max. 20 pkt,
2) rozwiązania funkcjonalne z punktu widzenia jakości przestrzennych i uŜytkowych
w obiekcie (w tym zagadnienia komunikacji wewnętrznej) – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – atrakcyjność i funkcjonalność rozwiązań
(w tym rozwiązania z zakresu technologii basenowej) – max. 10 pkt,
4) rozwiązanie zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 5 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe
poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I i IA Parku Wodnego wraz
z zagospodarowaniem tymczasowym terenu w miejscu części II obiektu), wyliczony i podany
przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy
konkursowej – max. 10 pkt.
4. Wyliczony przez Uczestnika – w nawiązaniu do podanego przez Uczestnika kosztu realizacji
inwestycji – koszt wielobranŜowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej,
budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, na poziomie nie przekraczającym 5,3%
kosztu realizacji inwestycji, podanego w pracy konkursowej – max 10 pkt.

Sąd konkursowy
Przewodniczący Sądu Konkursowego:
1. arch. Ryszard Jurkowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Katowice
Sędzia Referent:
2) arch. Ireneusz Lech – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
Członkowie Sądu Konkursowego:
3) arch. Marek Sietnicki - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
4) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta w Wydziale Urbanistyki i Administracji
Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
5) Iwona Miller-Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych, Urząd Miasta
Szczecin
6) arch. Anna Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Urząd
Miasta Szczecin

Terminy
Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 24 maja 2016 r. do godz. 15.00
Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do dnia 03 czerwca 2016 r.
Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 14 czerwca 2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Zamawiającego)
Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 21 czerwca 2016 r.
Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00
Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu do dnia 22 lipca 2016 r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do dnia 6 września 2016 r. do godziny 15:00
Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II wraz z wytycznymi do etapu II
do dnia 20 września 2016 r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w II etapie konkursu do dnia 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie II etapu konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa dnia 25 listopada 2016 r.

Nagrody
1. nagrody pieniężne:
1) I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
2) II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) trzy wyróŜnienia po 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd
Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

Więcej na: bip.um.szczecin.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera