Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wykrywanie nieszczzelności dachów płaskich

 

Czas czytania: ~9 min


dach płaski

 

METODY I TECHNIKI WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI HYDROIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH WSTĘP Powszechnie znanym i stosowanym sposobem sprawdzania szczelności nowo wykonywanych dachów płaskich są próby wodne.Zaletą tej metody jest to, że dobrze pokazuje ona ewentualne nieszczelności. Nie wskazuje jednak ich lokalizacji. Ponadto, stosując tę metodę, nie jesteśmy w stanie wykryć miejsc, które w czasie badań charakteryzują się małą nieszczelnością. Ponadto nie może ona być stosowana na dachach, których konstrukcja (nośność) jest zbyt słaba, aby przenieść dodatkowe obciążenia wody. Nie możemy jej stosować także wtedy, gdy dachy nie mają ścian attykowych (bocznych). Dodatkowe trudności w jej stosowaniu występują wtedy, gdy dachy są pokryte na-wierzchnią ze żwirem, płytkami chodnikowymi lub zielenią. Dlatego też w ostatnich latach do wykrywania nieszczelności hydroizolacji dachów płaskich coraz częściej są stosowane metody nieniszczące. Takie, jak neutronowa, termowi-zyjna, elektryczna i dymowa. Przedmiotem tego tekstu będzie omówienie tych metod wraz z analizą ich zalet i wad. 1.METODA NEUTRONOWA Metoda ta polega na wykrywaniu miejsc, w których występuje podwyższona koncentracja atomów wodoru zawartych w wodzie (wilgoci). Urządzenie pomiarowe (sonda) zawiera słabe źródło izotopowe - promieniowania neutronów. Emitowane neutrony w momencie (miejscu) zderzenia z atomami wodoru są spowalniane, odbijają się i wracają do licznika. Zasada pomiaru polega na określeniu różnicy ilości emitowanych i powracających (odbitych) neutronów. Jeżeli izolacja jest sucha, tylko nieliczne z wyemitowanych neutronów powracają do licznika, gdyż nie natrafiają na swej drodze na atomy wodoru. Jeżeli izolacja jest zawilgocona, więcej odbitych neutronów wraca do licznika. Sposób wykonywania pomiarów w tej metodzie polega na podziale badanej po-wierzchni dachu na siatkę kwadratów o wymiarach boków 1,5 ÷ 4 m. Pomiary (odczyty) wy-konuje się w wierzchołkach czworokątów (kwadratów) siatki. Strumień neutronów emitowa-ny przez sondę bada powierzchnie 0,4 ÷ 0,5 m2 na głębokość 8 ÷ 25 cm, zależnie od rodzaju i gęstości sondowanych materiałów. Po wstępnych badaniach sondażowych wykonuje się wykresy (mapę) wilgotności izolacji, określającej strefy wilgotne (mokre) i suche. W strefach zagrożonych (zawilgoconych) wykonuje się dodatkowe pomiary stosując zagęszczoną siatkę punktów pomiarowych. Metoda ta jest opłacalna przy dachach o powierzchni ponad 200 m2. Zalety metody Metoda ta jest łatwa w użyciu i może być stosowana, zarówno w dzień, jak i w nocy. Istnieje możliwość wykonywania pomiarów niemal w każdych warunkach pogodowych - za wyjątkiem opadów deszczu, śniegu i oblodzenia dachu. Metoda ta umożliwia lokalizację nie-szczelności pokryć dachowych także z EPDM. Wady metody Badania tą metodą wymagają takiej samej ilości czasu na ocenę szczelności dachu szczelnego i wadliwego. Ze względu na przyjętą wielkość siatki pomiarowej istnieje niebez-pieczeństwo nie wykrycia małych obszarów nieszczelności (zawilgocenia), ze względu na punktowe wykonywanie pomiarów. Badania tą metodą mogą być wykonywane tylko przez specjalistyczne (uprawnione) firmy (osoby). Ponadto wadą tej metody jest czasochłonne wykonywanie pomiarów i opracowanie wniosków końcowych. Aby określić miejsca (punkty) nieszczelności, należy wykonać badania na całej powierzchni dachów, zarówno w miejscach uszkodzonych, jak i prawidłowo wykonanych pokryć dachowych. Francuska firma CET stosuje do 1980r. kontrole szczelności pokryć dachowych i tarasów, stosując do tego celu sondy neutronowe firmy Seamon and Campbell-rys1.
aCGzWmSrfclMy8kLFv5dcPUu6OoSmgGYeJrk2Ist9FoaxOuC8VZKp6vKsTDg_adamokrysunek-1.jpg
2. METODA TERMOGRAFICZNA Metodyka badań Od wielu lat do określania zawartości wilgoci w pokryciach papowych (rolowych) dachów płaskich stosuje się - z dużym powodzeniem –detekcję promieniowania podczerwonego za pomocą kamer (urządzeń termograficznych)..W wyniku tych badań uzyskuje się termogramy- graficzną rejestracje rozkładu temperatur na powierzchni pokryć dachowych. Termografię pokryć dachowych należy wykonywać w nocy, przy czystych i suchych powierzchniach dachów, gdy prędkość wiatru nie przekracza 0,7 m/s. Badania termograficzne można wykonywać dwiema metodami. Pierwsza metoda polega na wykorzystaniu zjawiska nagrzewania się pokrycia dacho-wego w czasie słonecznego dnia, a następnie wykonania w nocy obrazowania termalnego. W czasie nagrzewania się w ciągu dnia miejsca suchego pokrycia są cieplejsze od obszarów zawilgoconego pokrycia. Po zachodzie słońca dach zaczyna szybko stygnąć w miejscach suchego pokrycia, podczas gdy stygnięcie obszarów zawilgoconych następuje znacznie wolniej. Różnice w ostyganiu pokrycia powodują różnice temperatury powierzchni pokrycia, które są dobrze widoczne na termogramach. Druga metoda jest stosowana przy braku nasłonecznienia i jest ona oparta na utracie ciepła z ogrzewanego budynku. Wilgotne obszary pokrycia dachu mają mniejszy opór cieplny niż obszary suche. Różnica temperatury między wnętrzem i otoczeniem budynku powinna wynosić minimum 10 stopni C. Powoduje ona przepływ ciepła o większym strumieniu w obszarach zawilgoconych i mniejszym - w obszarach suchego pokrycia dachowego. Zalety Zastosowanie termografii umożliwia wykrycie w krótkim czasie zawilgoconych obszarów. Możliwe jest określenie lokalizacji także małych obszarów zawilgocenia. Dużą zaletą jest możliwość rejestracji (zapisu obszaru) na taśmie video lub w technice cyfrowej i porównywanie obrazów termograficznych wykonanych w różnych terminach i warunkach - rys. 2.
wxzegzoZ49ZgAx74NKzrp1RQ9561Bgw9fJJRgo2KKUNyv5S2pwwxhihZHZPn_adamokzdjecie-2.gif
Wady Wadami tej metody są stosunkowo wysokie koszty (kilka do kilkunastu tysięcy złotych) badania, wrażliwość na czynniki pogodowe (deszcz, wiatr), brak stosowania w tzw. dachów odwróconych i balastowych, brak możliwości określenia wartości wilgotności (zawilgocenia) izolacji. Jakie urządzenia są do tego wykorzystywane ? Urządzenia (kamery) termowizyjne są oferowane na rynku polskim przez wiele firm. Cena tych urządzeń wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. 3. METODY ELEKTRYCZNE 3.1. Metoda pojemnościowa Pomiary wilgotności (miejsc zawilgocenia) materiałów metodą pojemnościową polega na pomiarze pojemności elektrycznej materiałów za pomocą sond kondensatorowych, wytwarzających zmienne pole elektryczne o małym natężeniu. W metodzie tej wykorzystuje się znaczne różnice pojemności materiału suchego (dla materiału suchego wynosi 1) oraz wody (wynosi około 80). Stąd nawet niewielkie zawilgocenie materiału spowoduje znaczny wzrost pojemności czujnika kondensatorowego[4]. Metoda badań Sposób wykonywania pomiarów jest podobny jak w metodzie neutronowej. Przed pomiarami należy wyznaczyć siatkę kwadratów (prostokątów). Pomiary wykonuje się w wierzchołkach czworokątów oraz ewentualnej zagęszczonej siatki w obszarach zawilgoconych. Zalety Metoda ta jest prosta (łatwa) do wykonania, zarówno w dzień, jak i w nocy - w różnych warunkach pogodowych. Jest to metoda tania i umożliwia określenie stopnia zawilgocenia izolacji. Wady Metoda ta ma podobne wady jak metoda neutronowa. Ponadto, stwierdza się małą powtarzalność wyników i brak możliwości jej zastosowania przy pokryciach dachowych z EPDM. Urządzenia Na rynku polskim jest dostępnych wiele wilgotnościomierzy pojemnościowych. Koszt tych urządzeń wynosi kilka tysięcy złotych.
kKAXmXesztKqhVZzSWBwuUqyhiqDO97fq2Liv3cpGBfVb1J3n0vFhdrPpJdQ_adamokzdjecie-3.gif
3.2. Metoda konduktometryczna Jest to jedna z najprostszych metod pomiaru wilgotności materiałów. W metodzie tej wykorzystuje się zmiany konduktancji (przewodności elektrycznej) materiałów wraz ze zmianą ich wilgotności. Metoda ta pozwala na pomiar wilgotności w dowolnym punkcie. Wymaga jednak uszkodzenia (przebicia) przez sondy pomiarowe (szpilki) pokrycia dachowego w danym punkcie(miejscu pomiarowym) i z tego względu jest rzadko stosowana. 3.3. Metoda potencjału pola (metoda Leopoma) W ostatnim okresie dokonano wielu udoskonaleń metod badań, zmierzających do montażu na dachach systemów przewodów (instalacji) podłączonych do generatora impulsów elektrycznych. Ponadto, w skład systemu wchodzi przenośny miernik do określania kierunku przepływu prądu. Instalacje przewodów tego systemu montuje się na etapie wykonywania pokrycia dachowego (dachu). Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku tzw. dachów zielonych, odwróco-nych, balastowych, gdyż umożliwia wykonywanie dokładnego miejsca przecieku (nieszczelności) pokrycia dachowego - rys. 4.
yV8dDwN6Xv3ptF9wZ5WQxMa1JboFvzjOuS8VS5XSQ5zlnlaWBccXz2HFZHub_adamokzdjecie-4.gif
Przed wykonywaniem pomiarów pokrycie dachowe musi być polane wodą, gdyż obecność wody na dachu zapewnia przewodzenie impulsów elektrycznych. Po powierzchni dachu porusza się technik z dwoma prętami pomiarowymi połączonymi z przenośnym miernikiem wskazującym kierunek przepływu impulsów elektrycznych. Pręty pomiarowe służą do przykładania ich do powierzchni dachu w celu odczytu kierunku przepływu impulsów. Miej-sce przecieku występuje tam, gdzie miernik wskazuje przepływ ładunków ze wszystkich kie-runków do jednego punktu. Po zlokalizowaniu miejsca przecieku, należy je naprawić i wyko-nać pomiary sprawdzające. System ten może służyć do diagnostyki i utrzymania dachów pła-skich z prawie wszystkimi pokryciami, z wyjątkiem EPDM. Uzupełnieniem wyżej wymienionego systemu wykonywania przecieków jest metoda dymowa dla pionowych powierzchni, na których jest wywinięte pokrycie dachowe. Wyżej wymieniony system wykrywania przecieków jest w Polsce nowością. Do tej pory zastosowano go między innymi na budynku „Metropolitan” przy pl. Piłsudskiego w Warszawie[1]. 4. METODA DYMOWA Może być ona także używana jako samodzielna do wykrywania nieszczelności pokryć dachowych,. zarówno nowo wykonanych ,jak i starych dachów płaskich. Pod powierzchnię pokrycia dachowego wtłacza się gaz składający się z 95 % z azotu i 5 % wodoru. Jest to gaz o małej gęstości (lekki), który w miejscach ewentualnego przecieku (nieszczelności) pokrycia dachowego przechodzi w górę (utlenia się) wskazując optycznie te miejsca. Dodatkowo miejsca przecieku można określić szczegółowo detektorem gazu. Należy dodać, że używany dym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, ponieważ składa się on z mgiełki wodnej. Zaletą tej metody jest łatwość i szybkość wykrycia miejsc nieszczelności wszystkich rodzajów pokryć dachowych na dachach płaskich. Natomiast wadą tej metody jest brak moż-liwości określenia stopnia i zakresu zawilgocenia izolacji dachowych. PODSUMOWANIE. Na rynku polskim istnieje wiele firm, które oferują urządzenia i metody, które mogą być stosowane do badania szczelności pokryć dachowych. Ponadto istnieją firmy, które oferu-ją usługi badania szczelności pokryć dachowych za pomocą jednej lub kilku metod. Koszt takiej usługi zależy od wielkości badanego dachu oraz rodzaju użytej metody. Stosun-kowo najprostsza oraz najszybsza jest metoda dymowa. Natomiast, najnowocześniejszy sys-tem pomiaru nieszczelności pokryć dachowych zapewnia metoda potencjału pola (metoda Leopoma).Wymaga ona jednak zamontowania przewodników instalacji badawczej już na eta-pie wykonywania pokrycia dachowego. Literatura [1].Zastosowanie techniki pomiarów szczelności hydroizolacji. Dachy 12/2005i1/2006 [2].Jaworski J.Termografia budynków. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2000r. [3].Wykrywanie przecieków. www.munters.pl [4].Kuska Z. Analiza metod pomiaru wilgotności przegród budowlanych,Prace Naukowe In-stytutu Bud.P.Wr.,Nr 12/1974 [5].Kontrola szczelności izolacji dachowych z zastosowaniem Radiosondy,Cahiers Techniques du Batiment,Nr 91/1987 Dr inż. Józef Adamowski Politechnika Wrocławska, Centrum Szkoleniowe Swisspor

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.
Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.

Współczesna architektura napotyka szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy i ...

Park do spotkań i działań
Park do spotkań i działań

Klub Studencki Szkoły Głównej Handlowej „Park” działał na warszawskim Polu Mokotowskim od końca lat ...

Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.
Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.

Za nami trzecia edycja konferencji "Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze", której temat ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Technologie
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera