Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce

 

Czas czytania: ~3 min


Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do organu wyższego stopnia. Zdarza się, że właściciel nieruchomości bez swojej winy uchybi terminowi do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji możliwość przywrócenia stronie możliwości do odwołania się od decyzji, jednakże właściciel nieruchomości musi sprostać surowym wymogom prawnym.

 

Ostateczna decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego stanowi podstawę do wystawienia przez organ egzekucyjny w administracji tytułu wykonawczego. W oparciu o ten tytuł następuje wszczęcie i prowadzenie egzekucji obowiązku zawartego w decyzji. W przypadku nakazu rozbiórki, egzekucja polega na wyznaczeniu terminu do jej przeprowadzenia z tym, że jego bezskuteczny upływ stanowi podstawę do nałożenia na osobę, przeciwko której wystawiono tytuł, grzywny w celu przymuszenia. Kara ta może być zastosowana wielokrotnie w jednej sprawie, jej maksymalna łączna wysokość może wynosić 50.000 zł w stosunku do osób fizycznych, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Kodeks postępowania administracyjnego w art. 58 § 1 zawiera instytucję przywrócenia terminu. Przywrócenia dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, która uprawdopodobni, że do uchybienia - czyli w tym przypadku niewniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce, doszło bez jej winy. Prócz uprawdopodobnienia powyższych okoliczności, powinny być spełnione jeszcze inne przesłanki, a mianowicie: złożenie wniosku w nieprzywracanym terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie odwołania w terminie ustawowym, a także dołączenie treści odwołania od decyzji w przedmiocie rozbiórki.

Okoliczności uzasadniające brak winy w uchybieniu terminu to przede wszystkim sytuacje nadzwyczajne, które przy zastosowaniu obiektywnego miernika staranności pozwalają na stwierdzenie, że powyższe uchybienie jest usprawiedliwione i nie posiada przymiotu niedbalstwa, nawet w nieznacznym stopniu. Dla przykładu, jest to nieotrzymanie podwójnego awiza na skutek błędu urzędników pocztowych, choroba lub pobyt w szpitalu w sytuacji, kiedy nie można uzyskać pomocy w dopełnieniu czynności od osób bliskich. Warte podkreślenia jest, że zgodnie ze stanowiskiem judykatury i doktryny nie wyłączają winy m.in.: nieznajomość prawa, „przeoczenie" terminu, niedokładne zapoznanie się z pouczeniami zawartymi w treści decyzji, oczekiwanie na termin porady prawnej u adwokata. Wskazując na przyczyny, które uniemożliwiły skorzystanie z prawa wniesienia odwołania, należy przedstawić dowody na poparcie przedstawionych twierdzeń. Trzeba pamiętać, że organ administracyjny ocenia każdy przypadek indywidualnie i ważnym jest umiejętne zaprezentowanie okoliczności wyłączających winę strony. Na poparcie swoich twierdzeń strona powinna dołączyć dokumenty, np. zaświadczenie ze szpitala, bądź zgłosić wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub też samej strony.

Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnosi się do organu właściwego dla rozpatrzenia samego odwołania, czyli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli po rozpoznaniu wniosku, organ odmówi przywrócenia terminu, na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.

Zdarza się, że zanim osoba zainteresowana wniesie o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od ostatecznej już decyzji, zostanie wszczęta egzekucja. Warto wiedzieć, że istnieje szansa na zawieszenie postępowania egzekucyjnego jeszcze przed rozstrzygnięciem wniosku o przywrócenie terminu. Przepis art. 60 k.p.a. przewiduje taką możliwość opierając się na uznaniowości organu i wyłącznie na wyraźne żądanie strony.

Reasumując, upływ terminu na wniesienie odwołania od decyzji, w niektórych wypadkach nie wyklucza dalszej walki o własne interesy. Szybka reakcja, należycie przedstawione argumenty i dowody są w stanie odblokować drogę dochodzenia praw przed organami administracyjnymi nawet w sytuacji, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic już nie można zrobić. Ma to niezwykle istotne znaczenie w sytuacji, gdy decyzją organu pierwszej instancji orzeczono nakaz rozbiórki budowli, co stanowi najczęściej niezwykle dotkliwą sankcję, po którą organ administracji może sięgać tylko w wyjątkowych sytuacjach, przewidzianych wprost w ustawie.

Współpraca: aplikant adwokacki Marta Słomka z Kancelarii Adwokackiej K. Keller

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Polski Cement w Architekturze vol. XXVII - wyniki konkursu architektonicznego
Polski Cement w Architekturze vol. XXVII - wyniki konkursu architektonicznego

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu ogłosiły wyniki konkursu ...

Drewniany dom na Warmii
Drewniany dom na Warmii

W urokliwej okolicy wsi Cerkiewnik na Warmii wznosi się parterowy dom o powierzchni 75 mkw, który st ...

E-konferencja: Światło w architekturze. III edycja.
E-konferencja: Światło w architekturze. III edycja.

Światło odgrywa dużą rolę w każdej dziedzinie życia. Zwłaszcza w architekturze, ponieważ ma znaczący ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera