Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Obowiązki projektanta wynikające z ustawy Prawo Budowlane

 

Czas czytania: ~3 min


Projektant, niezależnie czy jest to architekt, nadzorca budowlany czy urbanista, objęty jest nie tylko obowiązkami wynikającymi z umowy ze zleceniodawcą, ale również innymi, określonym między innymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Zostały one omówione w art. 20 ustawy. Przy ich realizacji projektant może korzystać z uprawnień opisanych w art. 21 ustawy.

 

Ustęp 1 artykułu 20 zawiera listę nakazów, do których przestrzegania zobligowany jest architekt. W pierwszym punkcie wskazano obowiązek przestrzegania odrębnych przepisów przy sporządzaniu projektu. Wśród nich wymieniono decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych warunkach, ustawę Prawo budowlane i inne. Omawiany podpunkt zawiera również nakaz postępowania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przy sporządzaniu projektu.

 

Drugi punkt obliguje projektanta do: „uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów” . Jako przykład „wymaganych opinii i uzgodnień” można wymienić konieczność stwierdzenia zgodności projektowanych rozwiązań z przepisami przeciwpożarowymi wynikający z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137).

 

Zgodnie z punktem trzecim, na projektancie spoczywa „obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań”. Ustanowienie takiego obowiązku zdaje się racjonalne ze względu na fakt, iż dla organu nadzoru budowlanego nie wszystkie zapisy projektu danego autora mogą być zrozumiałe. Zachodzi wówczas konieczność ich interpretacji. Brak obowiązku mógłby narazić na niepowodzenie próby oceny projektu dokonywane przez organ.

 

Punkt 4 w podpunktach a) i b) stanowi, iż „projektant sprawuje nadzór autorski w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Obowiązek ten – jak wynika z przepisu – powstaje jedynie przy stosownym żądaniu kierownika budowy lub organu nadzoru budowlanego. Należy tutaj podkreślić, iż uchylenie się od wykonania opisanego obowiązku naraża projektanta na odpowiedzialność zawodową na mocy art. 95 pkt 5 Ustawy. Należy jednocześnie pamiętać, iż nie w każdym przypadku sporządzenie projektu będzie oznaczało sprawowanie nadzoru autorskiego nad jego realizacją. Inwestor uprawniony jest bowiem do przekazania nadzoru nawet bez wiedzy i zgody autora, jednakże w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z nadzorem nad wykonywanymi robotami budowlanymi, a nie nadzorem autorskim.

 

Kolejny obowiązek wynika z art. 20 ust. 2 i polega na konieczności sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przepisy, o których tutaj mowa, są to w głównej mierze rozporządzenia odpowiednich ministrów. Stosujemy je w zależności od rodzaju budowli, która powstaje. I tak na przykład rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836), znajdzie zastosowanie przy budynkach mieszkalnych; rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), znajdzie zastosowanie w przypadku budowy autostrady. Świadectwem stwierdzającym zgodność danego projektu z odpowiednimi przepisami jest oświadczenie o zgodności i o wykonaniu projektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, do którego złożenia zobligowany jest autor projektu.

 

Powyższe obowiązki mają charakter bezwzględnie obowiązujący, w związku z czym postanowienia umowy łączącej projektanta i zleceniodawcę nie mogą stać w sprzeczności z wymogami określonymi w art. 20 ustawy. Dlatego też układając treść umowy łączącej strony należy mieć na uwadze zapisy tej ustawy. 

 

Partnerem mertytorycznym działu \\\"Prawo w architekturze\\\" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

 


Podepnij swój artykuł

tagi

Biała hala nie tylko dla kibiców
Biała hala nie tylko dla kibiców

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach, której powstanie było jedną z największych inwestycji w mieści ...

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi
Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi

Po pandemicznej izolacji wracamy do rzeczywistości i zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia nasze ...

Prefabrykacja w architekturze. II edycja.
Prefabrykacja w architekturze. II edycja.

Współczesne budownictwo prefabrykowane różni się od tego z czasów PRL-u. Pozwala ono na optymalizacj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera