Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wyłączenie członka sądu konkursowego 1

 

Czas czytania: ~4 min


Ustawa Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2004, nr 17, poz. 177 ) zwana dalej Ustawą, reguluje w Dziale III rozdziale 3 zasady przeprowadzania konkursów. Zgodnie z definicją z art. 110 Ustawy „konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych”. Zgodnie z art. 112 Ustawy organizatorem konkursu jest zamawiający. Art. 112.2 Ustawy stanowi, iż „Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego”. Przy powoływaniu sądu konkursowego, kierownik zamawiającego musi zważyć, czy sąd konkursowy spełnia warunki wskazane przez Ustawodawcę.

 

Osoby, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny być bezstronne. Warunek ten zawarty jest w art. 17 Ustawy a dzięki odesłaniu znajdującemu  się w art. 112 ust. 4 Ustawy ma także zastosowanie w przypadku konkursów.

W przypadku zajścia okoliczności, które wskazywałyby na możliwość naruszenia zasady bezstronności członek sądu konkursowego ma obowiązek wyłączyć się ze składu i nie brać dalszego udziału w postępowaniu. Pierwszym i najbardziej oczywistym przypadkiem obowiązku wyłączenia się ze składu jest sytuacja, której członek sądu ubiegałby się o nagrodę w konkursie, który miałby sam oceniać. Drugim przypadek to pozostawanie w „związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”. Kolejnym przypadkiem jest relacja zawodowa, mianowicie wyłączenie następuje jeżeli osoby zasiadające w sądzie konkursowym „przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”. Przy czym o ile termin trzyletni jest pojęciem jasnym, o tyle należy pamiętać, pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia należy rozumieć szeroko, co powoduje iż wykazanie jakiekolwiek zależności osobowej między członkiem sądu, a uczestnikiem będzie stanowiło mocną przesłankę do unieważnienia konkursu. Następna sytuacja skutkująca wyłączeniem to: „pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób” . W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z tzw. zwrotem niedookreślonym. Ustawodawca zawarł celowo taki zapis pozostawiając sobie pewien luz decyzyjny, dzięki któremu będzie mógł zapobiec ewentualnym próbom obejścia prawa. Przykładami sytuacji gdzie mogłoby nastąpić unieważnienie konkursu na podstawie cytowane wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 może być na przykład: pozostawanie danych osób w ścisłych relacjach biznesowych lub zawodowych na innych polach, niż te objęte konkursem, pozostawanie w konkubinacie lub chociażby przyjaźni, a nawet sąsiedztwo. Jak widać możliwości takich jest wiele, zatem umieszczanie ich wszystkich w ustawie byłoby niecelowe, stąd zawarcie w niej zwrotu niedookreślonego. Kolejną okolicznością  wyłączającą udział konkursowym jest prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Osoby zasiadające w sądzie konkursowym są zobligowane do podpisania druku ZP – 11, który wymienia wszystkie okoliczności powodujące wyłączenie członka sądu. Przy wypełnianiu druku należy pamiętać, iż poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy jest przestępstwem z art. 233 § 1 kk, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Zgodnie z art. 17 ust. 3 czynności podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu są unieważniane i wymagają powtórzenia, za wyjątkiem czynności technicznych, takich jak np. otwarcie kopert z ofertami.

Na zakończenie przytoczyć należy orzeczenie Zespołu Arbitrów z 29 września 1998 roku, w którym wyrażono pogląd, iż \\\"w przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w art. 17, obowiązkiem zamawiającego jest odsunięcie takich osób (członków sądu konkursowego) od udziału w postępowaniu, w żadnym wypadku natomiast nie może skutkować to wykluczeniem oferenta z postępowania\\\".

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne
High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne

High House to wynik gruntownej renowacji pięciometrowej szerokości miejskiej szeregówki na przedmieś ...

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.
Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez h ...

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.
E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera