Sądownictwo dyscyplinarne architektów cz. II - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Sądownictwo dyscyplinarne architektów cz. II

 

Czas czytania: ~3 min


Druga część artykułu część poświęcona jest omówieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 

Druga część artykułu część poświęcona jest omówieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 

Rozdział I Przepisy ogólne stanowi, iż właściwy do rozpoznania jest sąd dyscyplinarny I instancji w okręgu, którego popełniono przewinienie. W razie gdyby niemożliwe było ustalenie tego faktu, wówczas właściwy jest sąd izby, której obwiniony jest członkiem. Zasadą jest jawność rozpraw przed sądem dyscyplinarnym, która może być wyłączona na wniosek obwinionego lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej ze względu na ważne okoliczności. Ponadto, pokrzywdzony jest uprawniony do zgłaszania wniosków dowodowych oraz wglądu do akt sprawy.

 

W rozdziale II znajdziemy przepisy regulujące kształt postępowania wyjaśniającego. Jest ono wszczynane z urzędu lub na wniosek okręgowej rady izby przez Rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Obowiązkiem rzecznika jest wstępne zbadanie z urzędu, czy nie zachodzą przesłanki wyłączające postępowanie. Postanowienie o odmowie wszczęcia doręcza się wraz z uzasadnieniem pokrzywdzonemu oraz członkowi samorządu, którego postępowanie miało dotyczyć. Na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania przysługuje zażalenia w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia.

 

W toku postępowania wyjaśniającego na rzeczniku ciąży obowiązek dążenia do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. Odmiennie niż w przypadku postępowania karnego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej działający jako oskarżyciel ma obowiązek badać i uwzględniać nie tylko okoliczności obciążające członka izby, ale również okoliczności działające na jego korzyść. Osobie, której dotyczy prowadzone postępowanie, należy umożliwić złożenie wyjaśnień. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się w dwojaki sposób - wydaniem postanowienia o jego umorzeniu albo skierowaniem do sądu dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem I instancji. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Natomiast w przypadku potwierdzenia zasadności zarzutów w toku postępowania wyjaśniającego, na mocy § 14 ust.1 Rozporządzenia rzecznik odpowiedzialności zawodowej zobligowany jest do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym. Wraz w przesłaniem wniosku rozpoczyna się kolejny etap – postępowanie przed sądem dyscyplinarnym.

 

Zgodnie z artykułami  § 16 i nast. rozdziału 3 Rozporządzenia sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub posiedzeniu, a rozstrzygnięcia zapadają w formie postanowień lub orzeczeń, z zaznaczeniem, iż orzeczenia mogą być wydawane jedynie na rozprawie. Po przekazaniu wniosku przewodniczącemu składu orzekającego ten zobowiązany jest zbadać czy nie zachodzą przesłanki do umorzenia, zawieszenia, bądź przekazania Rzecznikowi sprawy celem ponownego rozpatrzenia. Gdy takowe przesłanki nie zachodzą, przewodniczący sądu kieruje sprawę do rozwiązania na rozprawie. Na rozprawie musi się stawić rzecznik odpowiedzialności zawodowej, natomiast nie mają takiego obowiązku obwiniony i jego obrońca, chyba że ich obecność będzie konieczna. Rozprawa rozpoczyna się wraz z wywołaniem sprawy. Następnie przewodniczący składu sędziowskiego sprawdza czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. Kolejnym krokiem jest odczytanie przez Rzecznika wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym oraz złożenie wyjaśnień przez obwinionego. W następnej kolejności zostają przesłuchani świadkowie oraz przeprowadzone dowody. Ewentualne przerwy w rozprawie mogą wystąpić jedynie w razie takiej konieczności i nie mogą być one dłuższe niż 21 dni.

Partnerem mertytorycznym działu \"Prawo w architekturze\" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

 


Podepnij swój artykuł

tagi

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021 – wybierz swój typ
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021 – wybierz swój typ

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego – to organizowany już po raz 22 przez Zarząd Wo ...

Stajnie Kubickiego – nowa atrakcja w Łazienkach Królewskich
Stajnie Kubickiego – nowa atrakcja w Łazienkach Królewskich

Stajnie Kubickiego zostały zbudowane w latach 1825-1826 na wschodnich obrzeżach terenu Łazienek Król ...

Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie
Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie

Władze stolicy wraz z jednostką o nazwie Lasy Miejskie chcą stworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej. ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera