Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Zmiany w Prawie Budowlanym

 

Czas czytania: ~5 min


W ostatnich miesiącach miało miejsce kilka zmian przepisów z dziedziny prawa budowlanego. Zmianie uległa zarówno sama ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak i przepisy około ustawowe, jednakże ściśle związane tematyką szeroko pojętego prawa budowlanego.

 

I. Zakres zmian
Od pewnego czasu trwają także prace nad Kodeksem Budowlanym, który z jednej strony pozwoli uprościć pewne procedury, z drugiej zaś wprowadzone mają być rygorystyczne przepisy odnoszące się np. do odpowiedzialności kierowników budowy oraz z wiązane z tym sankcje skutkujące nawet utratą uprawnień budowlanych.
Te daleko idące zmiany zostały poprzedzone szeregiem mniejszych, które weszły w życie już tej jesieni, jednak na kodyfikację w zakresie prawa budowlanego przyjdzie nam jeszcze poczekać.

II. Projekty budowlane
Z dniem 3 października 2013 r. w życie weszła zmiana rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego w stosunku do budynku powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła.

Zmiana ta jest uwarunkowana koniecznością dostosowania prawa krajowego do regulacji unijnych. Ponadto wyraża ona ogólną tendencję zmierzającą do promowania alternatywnych źródeł energii, dlatego możliwość zastosowania takich rozwiązań winna być rozpatrywana już na etapie sporządzania projektu budowlanego. Ma to prowadzić między innymi do racjonalizacji zużycia energii.

W zakres analizy, która będzie teraz dotyczyć wszystkich budynków (a nie jak dotychczas jedynie tych o powierzchni użytkowej ponad 1000m2) będzie wchodziło określenie m.in. rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczonego zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dostępnych nośników energii, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych, a także będzie należało określić wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Rozsądnym wydaje się wprowadzenie powyższej analizy na etapie sporządzania projektu, w szczególności, że ma ona sprowadzać się także do stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie.

III. Zmiany w ustawie Prawo budowlane
Kolejną zmianą zmierzającą do optymalizacji efektywności energetycznej jest zmiana ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane, która została dokonana z dniem 11 września 2013 r.

Zmianie uległ art. 5, który zawiera wytyczne co do sposób projektowania i budowania obiektów budowlanych. W art. 5 pr. budowlanego wprowadzono ust. 2a, zgodnie z którym w nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

Powyższa zmiana jest kolejnym krokiem zapewniającym pełną implementację przepisów unijnych w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zmiana ta w sposób oczywisty koresponduje z opisaną powyżej zmianą w zakresie opisu technicznego projektów budowlanych. Wszak rozwiązania techniczne wprowadzone na etapie realizacji inwestycji winny być przewidziane już w projektach.

Kierunek zmian należy ocenić jako pozytywny, gdyż coraz szersze stosowanie alternatywnych źródeł energii niewątpliwie należy uznać za korzystną zmianę. Oczywiście długofalowe skutki mogą być ocenione jedynie z perspektywy czasu, wydaje się jednak rozsądnym przypuszczenie, iż stosowanie odnawialnych źródeł energii, a także promowanie takich rozwiązań, może mieć tylko pozytywne skutki.

W tym miejscu wskazać należy, że zmiana z dnia 11 września 2013 r. obejmuje także art. 29 ust. 2 pkt 16, zgodnie z którym obecnie do montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga się pozwolenia na budowę.

IV. Materiały budowlane
Kolejną zmianą, która w znacznym stopniu zmierza do dostosowania przepisów prawa krajowego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, jest nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r.

Ustawa w nowym brzmieniu określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych oraz właściwość organów administracyjnych w tym zakresie.

Wyroby budowlane będą objęte obowiązkiem sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz obowiązkiem oznakowania CE.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym będzie dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokona oceny zgodności i wyda, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności będzie musiała obejmować właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

V. Pozwolenie na budowę
Na koniec należy wspomnieć, że w dniu 4 września 2013 r. weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego zmieniono wzór wniosków o pozwolenie na budowę, wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wzór decyzji o pozwoleniu na budowę.

Współpraca: Anna Kasza, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy
Strona: www.kancelaria-szip.pl
Blog: www.ipblog.pl
Zobacz wizytówkę

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera